Naturfagsenterets rolle i desentralisert ordning

Naturfagsenteret ønsker gjennom desentralisert ordning (Dekomp) å utforske god praksis i skolen i samarbeid med kommunene. Samarbeidet handler derfor om et likeverdig partnerskap mellom oss (UH) og kommunene, der begge parter «yter og nyter».

Dekomp

For å lykkes med arbeidet og bidra til varige resultater vil et samarbeid med Naturfagsenteret bygge på følgende prinsipper:

Tett dialog mellom partene gjennom hele samarbeidsperioden

Partnerskapet starter med en dialog der vi sammen kartlegger behov og planlegger utviklingsarbeidet. Vi ønsker å ha en tett dialog om mål, innhold i tiltakene, og ikke minst høy grad av involvering av lærere og skoleledere i beslutningsprosesser underveis. Fordi det er ledelsen i kommuner og skoler som har ansvar for det interne utviklingsarbeidet, ønsker vi å tilpasse det faglige innholdet etter de lokale behovene. Satsningene skal være inspirerende, overkommelig, forskningsbaserte og i tråd med læreplanenes krav. For å få til et fruktbart partnerskap er det viktig at begge parter ønsker å lære av hverandres erfaringer, og at vi tidlig avklarer roller.

Utviklingsfase som varer over flere år

Naturfagsenteret ønsker at partnerskapet skal bidra til varige endringer. Derfor er det viktig at partnerskapet er forutsigbart og langsiktig for partene. Det må settes av nok tid til planlegging og implementering hvor utfordringer lokalt i den enkelte kommune og skole skal være i fokus. Dette krever at partnerskapet varer i flere år, og at vi tar i bruk gode evalueringsstrategier underveis i prosessen.

Dokumentasjon og kvalitetssikring

For at partnerskapet faktisk skal bidra til varige endringer, er vi helt avhengige av å dokumentere og kvalitetssikre prosessen underveis. Uten en slik dokumentasjon vil partnerskapet kunne bidra til fragmentariske tiltak, der argumenter om kvaliteten på tiltakene lett vil bli synsinger og ikke være basert på dokumentasjon. Vi ønsker i dialog med kommunene å komme fram til gode og nyttige dokumentasjonsstrategier.