Hopp til hovedinnhold

Kompetanseutvikling i partnerskap med Naturfagsenteret

Gjennom ordningene for lokal kompetanseutvikling ønsker Naturfagsenteret (UH), sammen med skole- og barnehageeiere, å utforske god praksis i skolen og barnehagen. Samarbeidet handler om et likeverdig partnerskap med gjensidig kompetanseutnyttelse. Ta kontakt for å starte dialogen rundt et mulig samarbeid med Naturfagsenteret.

Dekomp

Ordningen for lokal kompetanseutvikling inkluderer:

  • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage
  • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole
  • Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Dette skjer med tilskudd fra Statsforvalteren. Les en beskrivelse av tilskuddsordningen  (udir.no).

 

Tre suksessfaktorer for samarbeidet

Tett dialog mellom Naturfagsenteret og kommunene

Samarbeidet innledes med dialog, hvor kartlegging av behov danner grunnlaget for utviklingsarbeidet. Naturfagssenteret forutsetter tett dialog om mål og innhold i tiltakene. Ikke minst forutsettes det aktiv deltakelse og involvering av lærere/barnehageansatte og skole-/barnehageledere underveis i ulike beslutningsprosesser. Dette er et viktig kriterium, da det er ledelsen ved skolene og kommunene som har ansvar for det interne utviklingsarbeidet. Satsningen skal være inspirerende, overkommelig, forskningsbasert, og i tråd med læreplanens krav. Partnerskapet skal bidra til å møte de lokale behovene gjennom utviklingsarbeid i læringsfelleskap og styrket kollektiv kompetanse.

Utvikling gjennom flere år

Naturfagsenteret ønsker at samarbeidet skal føre til varige endringer på skolene og i barnehagene. En langsiktig og forutsigbar plan for gjennomføring tilpasset den enkelte kommune og skole/barnehage, vil være en grunnleggende faktor for suksess.

Kvalitetssikring og videreutvikling

For at samarbeidet skal sikre varige endringer, forutsettes det god dokumentasjon og kvalitetssikring underveis i prosessen. Fravær av dette vil i større grad medføre fragmentariske tiltak, samt reise spørsmål om tiltakenes effektivitet. Samarbeidet krever derfor at Naturfagsenteret, sammen med den enkelte skole-/barnehageeier, utarbeider hensiktsmessige evalueringsstrategier. Gode evalueringsstrategier underveis, vil styrke samarbeidet- og kompetansehevingen ytterligere, bidra til forbedring og videreutvikling av Naturfagsenterets ressurser, samt bringe praksisnær kunnskap videre til videreutvikling av lærerutdanningene.

 

I menyen til høyre finner dere oversikt over noen av temaene for våre partnerskap.