Hopp til hovedinnhold

Tverrfaglige tema – bærekraftundervisning på tvers av fag

Naturfagsenteret tilbyr kompetansehevingskurs i undervisning på tvers av fag innen det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Bærekraftundervisning kan ofte ses i sammenheng med demokratiske prosesser og folkehelse, og kurset berører derfor alle de tre tverrfaglige temaene i LK20. Naturfagsenteret kan følge opp nettverk bestående av flere skoler i samme kommune, på tvers av kommuner eller ved oppfølging av enkeltskoler. Samlinger og veiledning kan foregå ved fysiske eller digitale samlinger, eventuelt en hybridløsning der lærere er samlet i egne kohorter.

De tre tverrfaglige temaene i læreplanene (bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring) omtaler mange store samfunnsutfordringer som verden står overfor nå og i framtiden, og skolen oppfordres til å organisere undervisningen knyttet til disse på tvers av fag. Store samfunnsutfordringer er ofte komplekse, kan ses fra ulike perspektiv, har konkurrerende verdier, har stor grad av usikkerhet og kan ikke løses gjennom en monofaglig tilnærming. Teorien skiller mellom ulike type faglige samarbeids- og undervisningsformer, som kryssfaglig-, flerfaglig-, tverrfaglig- og transfaglig samarbeid og undervisning (Samarbeid på kryss og tvers, pdf).

To lærere diskuterer. Foto. Foto: Naturfagsenteret På kurssamlinger vil lærere og ledere diskutere potensialet som ligger i å samarbeide mellom fag og hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger elevene da kan oppnå. Målet med samarbeidet er å bidra til undervisning som tar opp dilemmaer innen bærekraft og som støtter seg på demokratisk deltakelse, elevmedvirkning, kritisk tenking, læring og utvikling.

Lærere og skoleledere vil få støtte til å gjennomføre kollegabasert kompetanseheving med søkelys på tilrettelegging av tverrfaglig undervisning som fremmer demokratiske prosesser i bærekraftsaker. Utforskende arbeidsmåter og vurdering er en naturlig del av arbeidet. Dette involverer også å jobbe med et trygt læringsmiljø som involvere elever i verdibaserte diskusjoner og fremme kritisk tenkning hos den enkelte elev.

Etablerte partnerskap

Naturfagsenteret samarbeider med Regionalt skolesamarbeid øst (RSØ) om Desentralisert kompetanseutvikling i elleve kommuner som inngår i dette samarbeidet. Fra hver deltakende skole deltar tre–fem utviklingsaktører, som følger opp videre arbeid i eget profesjonsfellesskap.

Mål for tiltaket

Skolen får støtte til å gjennomføre kollegabasert kompetanseheving med fokus på tilrettelegging

  • av tverrfaglig undervisning som fremmer demokratiske prosesser i bærekraftsaker
  • for å involvere elever i verdibaserte diskusjoner og fremme kritisk tenkning hos den enkelte elev 

Innhold

Innholdet knyttes til undervisning som tar opp dilemmaer innen bærekraft og som støtter seg på demokratisk deltakelse, elevmedvirkning, kritisk tenking, læring og utvikling.

Utforskende arbeidsmåter og vurdering er en naturlig del av arbeidet.

Organisering

Skolene som deltar i tiltaket etablerer en arbeidsgruppe som består av tre–fem faste deltakere, og representerer lærere på tvers av fag samt en leder.
Deltakende skoler forventes å sette av tid til oppfølgingsarbeid i profesjonsfellesskapet. For å få effekt av arbeidet anbefales det deltakelse i inntil tre skoleår.

Arbeidsgruppen

  • deltar på samlingene «Aktiv læring – tverrfaglige temaer i praksis»
  • får styrket sin kompetanse i tverrfaglig undervisning som fremmer demokratiske prosesser
  • får styrket sin kompetanse i å involvere elevene i verdibaserte diskusjoner og fremme kritisk tenkning hos den enkelte elev
  • deler aktiviteter, verktøy og erfaringer fra samlingene i «Aktiv læring» med profesjonsfellesskapet på egen skole
Skolens ledelse
  • setter av møtetid for arbeidsgruppen til bearbeiding av innholdet fra samlinger i «Aktiv læring» for utprøvinger på egen skole
  • setter av tid i skolens profesjonsfellesskap til arbeid med videreutvikling av tverrfaglig undervisning

Det gjennomføres to heldags fysiske samlinger og to digitale ettermiddagssamlinger i løpet av skoleåret.