Om Naturfagsenteret

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa skal bidra til auka kvalitet i naturfagopplæringa og auka motivasjon og interesse for naturfaga.

Målgruppa til Naturfagsenteret er tilsette i barnehage, grunnopplæring og lærarutdanning. Naturfagsenteret blei etablert våren 2003 ved Universitetet i Oslo etter initiativ frå Utdannings- og forskingsdepartementet.

Naturfag utfordrar intellektet vårt, haldningane våre og kjenslene våre. Det er allmenndannande og ein del av kulturen vår. Vi lærer naturfag gjennom både individuelle og sosiale prosessar, og naturfag er grunnleggjande for velstanden vår.

Tilsette
Kontaktinformasjon
Mandat