Om Naturfagsenteret

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) blei etablert våren 2003 ved Universitetet i Oslo etter initiativ frå Utdannings- og forskingsdepartementet.

Våre verdiar

Naturfag:

  • utfordrar intellektet vårt, haldningane våre og kjenslene våre
  • er allmenndannande og ein del av kulturen vår
  • lærast gjennom både individuelle og sosiale prosessar
  • er grunnleggjande for velstanden vår

Tilsette
Kontaktinformasjon
Mandat
Oppdragsbrev