Kompetanseutvikling i partnerskap med Naturfagsenteret

Gjennom ordningene for lokal kompetanseutvikling ønsker Naturfagsenteret (UH), sammen med skole- og barnehageeiere, å utforske god praksis i skolen og barnehagen. Samarbeidet handler om et likeverdig partnerskap med gjensidig kompetanseutnyttelse. Ta kontakt for å starte dialogen rundt et mulig samarbeid med Naturfagsenteret.

Dekomp

Ordningen for lokal kompetanseutvikling inkluderer:

 • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage
 • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole
 • Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Dette skjer med tilskudd fra Statsforvalteren. Les en beskrivelse av tilskuddsordningen  (udir.no).

 

Tre suksessfaktorer for samarbeidet

Tett dialog mellom Naturfagsenteret og kommunene

Samarbeidet innledes med dialog, hvor kartlegging av behov danner grunnlaget for utviklingsarbeidet. Naturfagssenteret forutsetter tett dialog om mål og innhold i tiltakene. Ikke minst forutsettes det aktiv deltakelse og involvering av lærere/barnehageansatte og skole-/barnehageledere underveis i ulike beslutningsprosesser. Dette er et viktig kriterium, da det er ledelsen ved skolene og kommunene som har ansvar for det interne utviklingsarbeidet. Satsningen skal være inspirerende, overkommelig, forskningsbasert, og i tråd med læreplanens krav. Partnerskapet skal bidra til å møte de lokale behovene gjennom utviklingsarbeid i læringsfelleskap og styrket kollektiv kompetanse.

Utvikling gjennom flere år

Naturfagsenteret ønsker at samarbeidet skal føre til varige endringer på skolene og i barnehagene. En langsiktig og forutsigbar plan for gjennomføring tilpasset den enkelte kommune og skole/barnehage, vil være en grunnleggende faktor for suksess.

Kvalitetssikring og videreutvikling

For at samarbeidet skal sikre varige endringer, forutsettes det god dokumentasjon og kvalitetssikring underveis i prosessen. Fravær av dette vil i større grad medføre fragmentariske tiltak, samt reise spørsmål om tiltakenes effektivitet. Samarbeidet krever derfor at Naturfagsenteret, sammen med den enkelte skole-/barnehageeier, utarbeider hensiktsmessige evalueringsstrategier. Gode evalueringsstrategier underveis, vil styrke samarbeidet- og kompetansehevingen ytterligere, bidra til forbedring og videreutvikling av Naturfagsenterets ressurser, samt bringe praksisnær kunnskap videre til videreutvikling av lærerutdanningene.

 

I menyen til høyre finner dere oversikt over noen av temaene for våre partnerskap.

 

Teknologi og kreativitet

Naturfagsenteret tilbyr kompetansehevingskurs i programmering, teknologi og naturfagdidaktikk innen desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp).

Naturfagsenteret tilbyr kurspakker hvor målgruppen er lærere i naturfag på mellomtrinnet. Alle kursdagene har skaperskolemetodikk som utgangspunkt, med fokus på å knytte teknologisk kompetanse og programmering til naturfaglig kompetanse. Undervisningsoppleggene legger vekt på utforskende arbeidsmåter og dybdelæring i tråd med de nye læreplanene. Det er lagt vekt på at fagenes innhold skal være relevant for elevene og at de unge får arbeide praktisk og utforskende.

 

Kompetanseheving teknologi


Etablerte partnerskap

Utdanningsetaten i Oslo

Lillestrøm kommune

Bærum kommune

Eidsvoll kommune

 

Realfagsløyper

Gjennom DeKomp tilbyr Naturfagsenteret veiledning av skoler som arbeider med Realfagsløyper, enten gjennom nettverk bestående av ulike skoler i samme kommune eller ved oppfølging av enkeltskoler. Veiledningen kan foregå ved fysiske eller digitale seminarer, eventuelt en hybridløsning der lærere er samlet i egne kohorter.

Realfagsløyper er et verktøy for didaktisk kompetanseutvikling  med fokus på bærende prinsipper i fagfornyelsen. Store deler av innholdet i Realfagsløyper er overførbart og relevant på tvers av fag, og kan med fordel gjennomføres av hele skolens personale. Verktøyet er utviklet av Matematikksenteret og Naturfagsenteret. Les mer om Realfagsløyper her: Realfagsløyper.no

Dette sier deltakere fra DeKomp-samarbeid om utbytte fra arbeid med Realfagsløyper:

Sitater fra lærere og skoleledere som har deltatt i et Realfagsløype-nettverk Sitater fra lærere og skoleledere som har deltatt i et Realfagsløype-nettverk gjennom et skoleår.

Siden høsten 2018 har Naturfagsenteret veiledet skoler i flere kommuner:

 • Asker
 • Bærum
 • Oslo
 • Trondheim
 • Ullensaker

Nettverk i Realfagsløyper

Ved å delta i nettverk får deltakerne veiledning i å lede arbeid med Realfagsløyper på egen skole og får i tillegg anledning til å utveksle erfaringer på tvers av skoler i nettverket. Deltakerne leder gjennomføring av en modul på egen skole mellom hver nettverkssamling. Figuren under viser strukturen for gjennomføring av Realfagsløype-nettverk gjennom et skoleår:

Figur 2: Struktur for nettverk i Realfagsløyper. Figur 2: Struktur for nettverk i Realfagsløyper.

Oppfølging av enkeltskoler

Naturfagsenteret tilbyr også oppfølging av enkeltskoler i arbeid med Realfagsløyper. Veiledning av enkeltskoler kan foregå ved at Naturfagsenteret leder og fasiliterer arbeidet med modulen på skolen, eller ved at vi veileder enkelte ressurspersoner ved skolen i å lede arbeidet. Noen av skolene vi har samarbeidet med har også valgt en kombinasjon, der at Naturfagsenteret leder skolens personale gjennom første modul, for deretter å veilede noen ressurspersoner i å lede arbeidet videre. Hvordan veiledninga skal foregå avtales i samarbeid med skolen.

realfagsløyper-banner

Utforskende undervisning

Naturfagsenteret tilbyr kompetansehevingskurs i utforskende undervisning og naturfagdidaktikk innen desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp).

Naturfagsenteret tilbyr kurspakker hvor målgruppen er lærere i naturfag på barnetrinnet. Kursene tar utgangspunkt i undervisningsopplegg fra naturfag.no som er designet for å fremme dybdelæring i tråd med de nye læreplanene. Utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter integreres i undervisningsoppleggene. Alle kursdagene legger vekt på relevante naturfaglige tema og på hvordan lærere ved hjelp av ulike strategier kan tilrettelegge for at elevene kan jobbe utforskende. Kurset inkluderer relevant teori, utprøving av undervisningsressurser og erfaringsdeling. Lærersitater Sitater fra lærere som har deltatt på kurs.

 

Etablerte partnerskap

  Elever som studerer steiner

Inkludering og tilpasset opplæring

Naturfagsenteret tilbyr kompetansehevingskurs i inkludering og tilpasset opplæring innen desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp).

farger

Å nå til mangfoldet i klasserommet og å tilrettelegge for mestring for alle er målet for alle lærere. Naturfagsenteret tilbyr en kurspakke for lærere i grunnskolen. Kurspakken går over fire samlinger som gjennomføres fysisk eller digitalt i løpet av vår/høst 2021.

Gjennom kurssamlingene får lærerne evidensbasert kunnskap og praktiske strategier i å identifisere læringsbehov blant elevene i egen klasserom; i å designe og gjennomføre differensiert undervisning hvor dybdelæring og tverrfaglighet er sentrale elementer; og ikke minst vurderingstrategier som er nødvendige i et differensiert klasserom.

Undervisningsoppleggene fokuserer på å øke lærerens kunnskap og kompetanse i å identifisere elevenes behov og i å planlegge undervisning og aktiviteter som er inkluderende både faglig og sosialt for elever med stort læringspotensial, men også for å nå mangfoldet i klasserommet.

Kompetanseutvikling for barnehagen

Naturfagsenteret deltar i regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp) som skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis. Naturfagsenteret gjør erfaringer i praksisbarnehager som vi tar med oss når vi etablerer nye ressurser på nettsidene våre. Dette materiellet vil være tilgjengelig for alle barnehager i Norge. Vi har prosjekter som er knyttet opp til barnehagens verdigrunnlag og barnehagen som pedagogisk virksomhet.

Bærekraftig utvikling og realfagsløyper

Naturfagsenteret og Flora kommune har lenge samarbeidet om kompetanseutvikling innen bærekraftig utvikling for barnehagene. Høsten 2019 startet et forskningsprosjekt som knytter sammen bærekraftig utvikling og realfagsløyper. 

Les mer

Digitale verktøy i barnehagen

Prosjekt 1

Naturfagsenteret inngår i et ReKomp-samarbeid med USN om digitale verktøy i barnehagen.

Målet er at de ansatte i barnehagen skal bli kjent med IKT redskaper som kan benyttes opp mot matematikk, naturfag og språk, samt bli kjent med metoder som realfagsløyepene for å komme i gang med temaene. De ansatte skal bli kjent med måter å bruke IKT på som gjør at de kan skape situasjoner som fremmer språkutvikling og lek med realfag i barnehagen eller ute på tur.

Målet for barna er at digitale verktøy skal brukes når dette kan forsterke opplevelser eller læringssituasjoner, og at barna skal være aktive og kreative brukere, framfor passive konsumenter.

Prosjekt 2

ReKomp-prosjekt om digitale verktøy sammen med OsloMet, knyttet til fire barnehager i Bjerke bydel. Vi bidrar med kurs og ressurser på bruk av digitale luper. Vi ser på den praktiske bruken både ute og inne, didaktiske grep og naturkunnskap.

Barnehagens verdigrunnlag

Naturfagsenteret samarbeider med OsloMet og en Oslo -barnehage om barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen vil i barnehageåret 2020-2021 ha bevegelsesglede som tema i årsplanen og i deres arbeid med barna. De ønsker kompetanseutvikling i hvordan vi kan jobbe med livsmestring og helse generelt og bevegelsesglede spesielt. Målet er engasjerte voksne og aktive barn. Bruk av realfagsløper.no om bærekraft kan også være aktuelt.

 

Tverrfaglige tema – bærekraftundervisning på tvers av fag

Naturfagsenteret tilbyr kompetansehevingskurs i undervisning på tvers av fag innen det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Bærekraftundervisning kan ofte ses i sammenheng med demokratiske prosesser og folkehelse, og kurset berører derfor alle de tre tverrfaglige temaene i LK20. Naturfagsenteret kan følge opp nettverk bestående av flere skoler i samme kommune, på tvers av kommuner eller ved oppfølging av enkeltskoler. Samlinger og veiledning kan foregå ved fysiske eller digitale samlinger, eventuelt en hybridløsning der lærere er samlet i egne kohorter.

De tre tverrfaglige temaene i læreplanene (bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring) omtaler mange store samfunnsutfordringer som verden står overfor nå og i framtiden, og skolen oppfordres til å organisere undervisningen knyttet til disse på tvers av fag. Store samfunnsutfordringer er ofte komplekse, kan ses fra ulike perspektiv, har konkurrerende verdier, har stor grad av usikkerhet og kan ikke løses gjennom en monofaglig tilnærming. Teorien skiller mellom ulike type faglige samarbeids- og undervisningsformer, som kryssfaglig-, flerfaglig-, tverrfaglig- og transfaglig samarbeid og undervisning (Samarbeid på kryss og tvers, pdf).

To lærere diskuterer. Foto. Foto: Naturfagsenteret På kurssamlinger vil lærere og ledere diskutere potensialet som ligger i å samarbeide mellom fag og hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger elevene da kan oppnå. Målet med samarbeidet er å bidra til undervisning som tar opp dilemmaer innen bærekraft og som støtter seg på demokratisk deltakelse, elevmedvirkning, kritisk tenking, læring og utvikling.

Lærere og skoleledere vil få støtte til å gjennomføre kollegabasert kompetanseheving med søkelys på tilrettelegging av tverrfaglig undervisning som fremmer demokratiske prosesser i bærekraftsaker. Utforskende arbeidsmåter og vurdering er en naturlig del av arbeidet. Dette involverer også å jobbe med et trygt læringsmiljø som involvere elever i verdibaserte diskusjoner og fremme kritisk tenkning hos den enkelte elev.

Etablerte partnerskap

Naturfagsenteret samarbeider med Regionalt skolesamarbeid øst (RSØ) om Desentralisert kompetanseutvikling i elleve kommuner som inngår i dette samarbeidet. Fra hver deltakende skole deltar tre–fem utviklingsaktører, som følger opp videre arbeid i eget profesjonsfellesskap.

Mål for tiltaket

Skolen får støtte til å gjennomføre kollegabasert kompetanseheving med fokus på tilrettelegging

 • av tverrfaglig undervisning som fremmer demokratiske prosesser i bærekraftsaker
 • for å involvere elever i verdibaserte diskusjoner og fremme kritisk tenkning hos den enkelte elev 

Innhold

Innholdet knyttes til undervisning som tar opp dilemmaer innen bærekraft og som støtter seg på demokratisk deltakelse, elevmedvirkning, kritisk tenking, læring og utvikling.

Utforskende arbeidsmåter og vurdering er en naturlig del av arbeidet.

Organisering

Skolene som deltar i tiltaket etablerer en arbeidsgruppe som består av tre–fem faste deltakere, og representerer lærere på tvers av fag samt en leder.
Deltakende skoler forventes å sette av tid til oppfølgingsarbeid i profesjonsfellesskapet. For å få effekt av arbeidet anbefales det deltakelse i inntil tre skoleår.

Arbeidsgruppen

 • deltar på samlingene «Aktiv læring – tverrfaglige temaer i praksis»
 • får styrket sin kompetanse i tverrfaglig undervisning som fremmer demokratiske prosesser
 • får styrket sin kompetanse i å involvere elevene i verdibaserte diskusjoner og fremme kritisk tenkning hos den enkelte elev
 • deler aktiviteter, verktøy og erfaringer fra samlingene i «Aktiv læring» med profesjonsfellesskapet på egen skole
Skolens ledelse
 • setter av møtetid for arbeidsgruppen til bearbeiding av innholdet fra samlinger i «Aktiv læring» for utprøvinger på egen skole
 • setter av tid i skolens profesjonsfellesskap til arbeid med videreutvikling av tverrfaglig undervisning

Det gjennomføres to heldags fysiske samlinger og to digitale ettermiddagssamlinger i løpet av skoleåret.