Naturfagsenterets rolle i desentralisert ordning

Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) ønsker Naturfagsenteret (UH), sammen med kommunene å utforske god praksis i skolen. Samarbeidet handler om et likeverdig partnerskap med gjensidig kompetanseutnyttelse.

Dekomp

Suksessfaktorene for samarbeidet mener vi hviler på følgende kriterier:

Tett dialog mellom Naturfagsenteret og kommunene

Samarbeidet innledes med dialog, hvor kartlegging av behov danner grunnlaget for utviklingsarbeidet. Naturfagssenteret forutsetter tett dialog om mål og innhold i tiltakene. Ikke minst forutsettes det aktiv deltakelse og involvering av lærere og skoleledere underveis i ulike besutningsprosesser. Dette er et viktig kriterium, da det er ledelsen ved skolene og kommunene som har ansvar for det interne utviklingsarbeidet. Satsningen skal være inspirerende, overkommelig, forskningsbaserte, og i tråd med læreplanens krav. Avklarte roller i samarbeidet vil legge til rette for fruktbar erfaringsutveksling.

Utvikling gjennom flere år

Naturfagsenteret ønsker at samarbeidet skal føre til varige endringer på skolene. Langsiktig og forutsigbar plan for gjennomføring, tilpasset den enkelte kommune og skole, vil være en grunnleggende faktor for suksess. Gode evalueringsstrategier underveis, vil styrke samarbeidet- og komeptansehevingen ytterligere.

Dokumentasjon og kvalitetssikring

For at samarbeidet skal sikre varige endringer, forutsettes det god dokumentasjon og kvalitetssikring underveis i prosessen. Fravær av dette vil i større grad medføre fragmentariske tiltak, samt reise spørsmål om tiltakenes effektivitet. Samarbeidet krever derfor at Naturfagsenteret, sammen med den enkelte kommune, utarbeider hensiktsmessige dokumentasjonsstrategier.

 

Teknologi og programmering

Naturfagsenteret tilbyr kompetansehevingskurs i områdene programmering, teknologi og naturfagdidaktikk innen desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp).

Naturfagsenteret tilbyr kurspakker hvor målgruppen er lærere i naturfag på mellomtrinnet. Alle kursdagene har skaperskolemetodikk som utgangspunkt, med fokus på å knytte teknologisk kompetanse og programmering til naturfaglig kompetanse. Undervisningsoppleggene legger vekt på utforskende arbeidsmåter og dybdelæring i tråd med de nye læreplanene. Det er lagt vekt på at fagenes innhold skal være relevant for elevene og at de unge får arbeide praktisk og utforskende.

Programmering, naturfag- og teknologididaktik

 Utdanningsetaten i Oslo:

Kompetansehevingskurs for lærer på mellomtrinnet

Kompetansehevingskurs for lærere på ungdomstrinnet

 

Lillestrøm kommune:

Kompetansehevingskurs for lærere på mellomtrinnet

 

Bærum kommune:

Kompetansehevingskurs for lærere på barnetrinnet

 

Eidsvoll kommune:

Kometansehevingskurs for lærere på mellomtrinnet

Realfagsløyper

Gjennom DeKomp tilbyr Naturfagsenteret veiledning av skoler som arbeider med Realfagsløyper, enten gjennom nettverk bestående av ulike skoler i samme kommune eller ved oppfølging av enkeltskoler.

Realfagsløyper er et verktøy for forberedelse til fagfornyelsen gjennom didaktisk kompetanseutvikling, og gjennomføres lokalt på skolen. Store deler av innholdet i Realfagsløyper er overførbart og relevant på tvers av fag, og kan med fordel gjennomføres av hele skolens personale. Verktøyet er utviklet av Matematikksenteret og Naturfagsenteret. Les mer om Realfagsløyper her: Realfagsløyper.no

Dette sier deltakere fra DeKomp-samarbeid om utbytte fra arbeid med Realfagsløyper:

Sitater fra lærere og skoleledere som har deltatt i et Realfagsløype-nettverk Sitater fra lærere og skoleledere som har deltatt i et Realfagsløype-nettverk gjennom et skoleår.

Siden høsten 2018 har Naturfagsenteret veiledet skoler i flere kommuner:

  • Asker
  • Bærum
  • Oslo
  • Trondheim

Nettverk i Realfagsløyper

Ved å delta i nettverk får deltakerne veiledning i å lede arbeid med Realfagsløyper på egen skole og får i tillegg anledning til å utveksle erfaringer på tvers av skoler i nettverket. Deltakerne leder gjennomføring av en modul på egen skole mellom hver nettverkssamling. Figuren under viser strukturen for gjennomføring av Realfagsløype-nettverk gjennom et skoleår:

Figur 2: Struktur for nettverk i Realfagsløyper. Figur 2: Struktur for nettverk i Realfagsløyper.

Oppfølging av enkeltskoler

Naturfagsenteret tilbyr også oppfølging av enkeltskoler i arbeid med Realfagsløyper. Veiledning av enkeltskoler kan foregå ved at Naturfagsenteret leder og fasiliterer arbeidet med modulen på skolen, eller ved at vi veileder enkelte ressurspersoner ved skolen i å lede arbeidet. Noen av skolene vi har samarbeidet med har også valgt en kombinasjon, der at Naturfagsenteret leder skolens personale gjennom første modul, for deretter å veilede noen ressurspersoner i å lede arbeidet videre. Hvordan veiledninga skal foregå avtales i samarbeid med skolen.

realfagsløyper-banner

Ressursar til fagfornyinga

Naturfagsenteret utviklar rike undervisningsopplegg og ein nettbasert progresjonsplan for 1.–11. trinn i tråd med fagfornyinga.

Samarbeid med Asker kommune

Rike undervisningsopplegg

Vi har utvikla fleire rike undervisningsopplegg som legg til rette for djupnelæring og progresjon i naturfag, der elevane har ei utforskande tilnærming til ulike spørsmål. Sjå dei rike opplegga våre her. Fleire opplegg er under utvikling og blir ettter kvart prøvde ut i klasserommet.

Rike undervisningsopplegg

Progresjonsplan

Ein progresjonsplan skal ligge på naturfag.no og vise kva for undervisningsopplegg som passar for dei ulike trinna. Korleis opplegga inngår i ein eller fleire progresjonar blir gjort synleg i planen. For eksempel vil opplegget Stoff og eigenskapar inngå i progresjonar om stoff, teknologi og naturvitskaplege praksisar og tenkemåtar.

Stoff og eigenskapar

Naturfag

Les Naturfag 1/18 om kva vi meiner er kjernen i god naturfagundervisning. I Naturfag tar vi for oss eitt og eitt kjerneelement. I Naturfag 1/19 kan du lese om kjerneelementet energi og materie. Naturfag 1/20 vil handle om kjerneelementet kropp og helse.

Naturfag 1/18 Naturfag 1/19

 

Utforskende undervisning

Naturfagsenteret tilbyr kompetansehevingskurs i områdene utforskende undervisning og naturfagdidaktikk innen desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp).

Naturfagsenteret tilbyr kurspakker hvor målgruppen er lærere i naturfag på barnetrinnet. Kursene tar utgangspunkt i undervisningsopplegg fra naturfag.no som er designet for å fremme dybdelæring i tråd med de nye læreplanene. Utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter integreres i undervisningsoppleggene. Alle kursdagene legger vekt på relevante naturfaglige tema og på hvordan lærere ved hjelp av ulike strategier kan tilrettelegge for at elevene kan jobbe utforskende. Kurset inkluderer relevant teori, utprøving av undervisningsressurser og erfaringsdeling. Lærersitater Sitater fra lærere som har deltatt på kurs.

Samarbeid med Eidsvoll kommune