Naturfagsenterets rolle i desentralisert ordning

Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) ønsker Naturfagsenteret (UH), sammen med kommunene å utforske god praksis i skolen. Samarbeidet handler om et likeverdig partnerskap med gjensidig kompetanseutnyttelse.

Dekomp

Suksessfaktorene for samarbeidet mener vi hviler på følgende kriterier:

Tett dialog mellom Naturfagsenteret og kommunene

Samarbeidet innledes med dialog, hvor kartlegging av behov danner grunnlaget for utviklingsarbeidet. Naturfagssenteret forutsetter tett dialog om mål og innhold i tiltakene. Ikke minst forutsettes det aktiv deltakelse og involvering av lærere og skoleledere underveis i ulike besutningsprosesser. Dette er et viktig kriterium, da det er ledelsen ved skolene og kommunene som har ansvar for det interne utviklingsarbeidet. Satsningen skal være inspirerende, overkommelig, forskningsbaserte, og i tråd med læreplanens krav. Avklarte roller i samarbeidet vil legge til rette for fruktbar erfaringsutveksling.

Utvikling gjennom flere år

Naturfagsenteret ønsker at samarbeidet skal føre til varige endringer på skolene. Langsiktig og forutsigbar plan for gjennomføring, tilpasset den enkelte kommune og skole, vil være en grunnleggende faktor for suksess. Gode evalueringsstrategier underveis, vil styrke samarbeidet- og komeptansehevingen ytterligere.

Dokumentasjon og kvalitetssikring

For at samarbeidet skal sikre varige endringer, forutsettes det god dokumentasjon og kvalitetssikring underveis i prosessen. Fravær av dette vil i større grad medføre fragmentariske tiltak, samt reise spørsmål om tiltakenes effektivitet. Samarbeidet krever derfor at Naturfagsenteret, sammen med den enkelte kommune, utarbeider hensiktsmessige dokumentasjonsstrategier.