Realfagskommuner

Etableringen av realfagskommuner er et hovedtiltak i Tett på. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019). Målene med tiltaket er å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i matematikk og naturfag og få kunnskap om hvordan kommuner, barnehager og skoler kan oppnå bedre resultater og økt kompetanse i realfag.

Det er Utdanningsdirektoratet som har det overordnede ansvaret for realfagskommunene. Samme direktorat tildeler midler til kommuner, universiteter og høgskoler og nasjonale sentre som har oppdrag i tiltaket.

Organisering

Alle kommuner som er valgt ut til å være realfagskommuner har en lokal realfagsstrategi og en tiltaksplan med klare mål for arbeidet med realfag i kommunens barnehager og grunnskoler. Planene skal være forankret i Rammeplan for barnehagen og Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06). Deltakelse i pågående og nye satsinger knyttet til realfag kan inngå i planene, og det oppfordres til samarbeide med lokalt næringsliv og lokale kompetansemiljøer innen realfag.

Realfagskommunene skal opprette lokale fagnettverk for barnehagelærere og lærere i grunnskolen. Disse nettverkene skal være arenaer der deltakerne kan dele kunnskap og erfaring. Nettverkene driftes av kommunene, og en rekke universiteter og høgskoler har fått ansvar for å tilby faglig støtte og veilede utviklingsarbeid i disse nettverkene. Naturfagsenteret og Matematikksenteret er støttespillere for universitetene og høgskolene. Sentrene støtter og koordinerer arbeidet på nasjonalt nivå.

Kontaktinformasjon

Er kommunen din allerede en realfagskommune? Kontakt kommunen din eller universitetet/høgskolen som har oppfølgingsansvar for din kommune før du tar kontakt med oss.

Jobber du på et universitet eller en høgskole som har oppfølgingsansvar for en eller flere realfagskommuner? Kontakt Naturfagsenteret på realfagskommuner@naturfagsenteret.no.

Ønsker kommunen din å bli en realfagskommune? Jobber du på en utdanningsinstitusjon som ønsker å veilede realfagskommunene? Ta kontakt med Utdanningsdirektoratet på post@udir.no. Skriv «Henvendelse vedrørende realfagskommune» i emnefeltet.

 

Nettressurser

(udir.no)
(regjeringen.no)