Hopp til hovedinnhold

Ressurser til nettverk

Denne siden inneholder ressurser som kan være aktuelle for utviklingsarbeidet ved skoler i tiltaket Realfagskommuner. Ressursene kan brukes både på nettverkssamlinger mellom skoler og i arbeidet på den enkelte skole eller barnehage.

Utvikling av lærerkompetanse i naturfag

I Norge, som i mange andre land, søker vi å oppnå en naturfagundervisning med vekt på utforskende aktiviteter som engasjerer og motiverer, skaper undring og kreativitet og som tilrettelegger for dybdelæring. Naturfag er ikke bare ett fag, det består av biologi, fysikk, geofag og kjemi, i tillegg til teknologi og design. Dette gjør det ekstra utfordrende å være naturfaglærer, ettersom hvert av fagområdene krever spesielle tilnærmingsmåter.

Lærernes kunnskap, ferdigheter og profesjonelle identitet i naturfag kan utvikles gjennom et praksisfellesskap med systematisk utprøving av konkrete aktiviteter i klasserommet eller i barnehagen. En nyttig ressurs, og et bra sted å begynne, er kortsiktig og langsiktig planlegging av undervisning ved hjelp av 5E-modellen. For å få til meningsfull faglig sammenheng og god progresjon i læringen bør opplæringen planlegges rundt fagets kjerneelementer: metoder, tenkemåter, begreper, kunnskapsområder og uttrykksformer. 

Alle naturfagene har det til felles at de inneholder mange ord og begreper som kan være vanskelig tilgjengelig for elevene. Samtidig vet vi fra forskning at det å lære det naturfaglige språket er grunnlaget for å lære naturfag (Mork og Erlien, 2017). For å utvikle god faglig forståelse, er det viktig å begrense antall begreper til de aller viktigste begrepene, nøkkelbegrepene. I et lærende praksisfellesskap kan lærerne samarbeide om å velge ut aktuelle begreper og hvordan elevene kan bruke disse nøkkelbegrepene over tid og på ulike måter. På Naturfagsenterets nettsider finnes gode undervisningsopplegg med vekt på begrepslæring gjennom varierte aktiviteter hvor elevene møter begrepene når de leser, snakker, skriver og utfører praktiske øvelser.

Lærerens undervisningspraksiser bør legge til rette for at elevene skal

 • bruke forkunnskaper
 • utforske emner eller temaer både praktisk og teoretisk
 • bruke (fag)språket og (fag)begreper
 • bruke kunnskap i ulike sammenhenger
 • få tilbakemeldinger og veiledning tilpasset sitt nivå
 • reflektere over egen læring (metakognisjon)

Lærende nettverk

Nettverk som arbeidsform handler om å etablere strukturer og arbeidsformer lokalt som bidrar til endring og videreutvikling av læreres praksis.

Utforskende naturfagundervisning

Gjennomgående for hele læreplanen i naturfag er forskerspiren. Dette hovedområdet legger vekt på at elevene gjennom hele grunnopplæringen skal møte naturfag på en undrende og utforskende måte. De skal gå systematisk til verks for å få innsikt i naturvitenskapelige arbeidsmåter gjennom å lage hypoteser, ved å eksperimentere og observere, diskutere, vurdere og argumentere. Undersøkelser viser at barn og unge liker denne måten å arbeide på, og i fra forskningen vet vi at elever lærer mer når de jobber utforskende Les mer.

Ressurser i tilknytning til forskerspiren

 • 5E-modellen er en didaktisk modell som kan brukes som støtte for lærere i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Den kan være til hjelp for å gjøre utforskende undervisning eksplisitt og målrettet.
 • Elevspørsmål for meningsfull undervisning og læring.Elever bombarderes med spørsmål. Lærerens spørsmål i timen, kontrollspørsmål i læreboka og testspørsmål på prøver og eksamener. Men når er det elevene selv stiller spørsmål? Når og hvordan får de mulighet til det?
 • Fra elevens til fagets begrepsverden - en undervisningsmodell for forskerspiremål.. Denne Undervisningsmodellen bygger på følgende tenkning: For at gamle ideer ikke skal hemme tilegning av nye ideer, må de nye ideene forankres i det eleven allerede kan og har erfart. Samtidig må eleven bli introdusert for de nye ideene og vist hvordan de er verdifulle og nyttige.
 • Grubletegninger er tegninger som tar opp synspunkter på naturfaglige problemstillinger fra dagliglivet. Tegningene er laget for å fremme forståelse. Ved å synliggjøre måter å betrakte gitte situasjoner på problematiseres situasjonen, og eleven stimuleres til å bruke fagbegreper og til å utvikle ideene sine videre. 

Grunnleggende ferdigheter i naturfag

De grunnleggende ferdighetene i naturfag innebærer at elevene skal mestre å lese, skrive og samtale om naturvitenskapelige emner, samt bruke regning og digitale verktøy der det inngår i en faglig sammenheng. Fokuset på grunnleggende ferdigheter i naturfag kan fungere som en hjelp til å gjøre naturfaget mer relevant for elevenes hverdag og fremtid som samfunnsborger. Dermed kan det bidra til at naturfaget blir allmenndannende.

 • "Gjett hva lærer´n tenker på!" Hvordan kan læreren styre den faglige samtalen for å motivere elevene til meningsfull læring? I denne artikkelen er det refleksjonsverktøy som kan hjelpe naturfaglærere til å variere mellom å «åpne opp» og «stramme inn» det faglige snakket i naturfagtimene.
 • Elevene møter tekster med naturfaglig innhold i aviser, blader og på Internett. Det skjer i form av rapporter om nye oppdagelser og funn fra nye studier, forklaringer i faktabokser og kronikker og debattinnlegg i kontroverser. Lese, skrive og samtale om naturvitenskaplige emner er en artikkel om å mestre lesing, skriving og samtale i naturvitenskaplige sjangere.
 • Lese for å lære er en samling artikler, bokomtaler og undervisningsopplegg knyttet til leseaktiviteter som setter læring i naturfag i fokus.

Argumentasjon i naturfag

Bruk av argumentasjon i undervisningen kan være en god vei å gå for å nå kompetansemålene i læreplanen og bidra til elevenes naturfaglige allmenndannelse. Argumentasjon er en av de viktigste drivkreftene i naturvitenskapelig praksis og dermed et sentralt kjennetegn ved naturvitenskap. Det er bred enighet om at skolens naturfag må fokusere på hva som kjennetegner naturvitenskap. Les mer.

Læringsarenaer utenfor klasserommet / utvidet klasserom

Bruk av læringsarenaer utenfor skoler øker mulighetene for at elevene opplever relevans ved at de ser kunnskap i anvendelse og at studier foregår i autentiske omgivelser.

 • Uteundervisning, utvidet klasserom, feltarbeid, bedriftsbesøk og museumsbesøk er bare noen få ord som beskriver skoleundervisning utenfor klasserommet. I denne artikkelen brukes uteundervisning som en felles benevning for all skoleundervisning som skjer utenfor klasserommet.
 • Hvordan kan forskere og lærere samarbeide? Denne artikkelen inneholder blant annet råd til lærere og forskere/fagpersoner som ønsker å samarbeide om undervisningsopplegg.
 • Lektor2-modellen et verktøy som skal hjelpe lærer og samarbeidspartner med å utvikle undervisningsopplegg som bidrar til elevenes læring og motivasjon i realfag.
 • Den naturlige skolesekken har samlet lærerressurser som er knyttet til perspektivene: flerfaglig undervisning, utforskende undervisning, læringsarena, og samarbeid med eksterne aktører.

Differensiert og tilpasset opplæring

Naturfagsenterets nettressurser legger opp til rike undervisningsopplegg som gir god anledning til differensiert og tilpasset opplæring. I ressursene legges det til rette for at alle elever, inkludert de med stort læringspotensial og de med språklige eller andre utfordringer, får tilpasset oppgavene til sitt nivå. Utforskende undervisning er i seg selv velegnet for å fremme differensiert og tilpasset opplæring. Elevene stiller spørsmål, samler data og lager forklaringer ut i fra sitt nivå. Fra det helt nære og konkrete til det mer vidtrekkende og abstrakte.

Arne Jordet har skrevet en artikkel om Uteskole og tilpasset opplæring.

Vurdering i naturfag

Hvordan gi gode tilbakemeldinger i naturfag?

Filmer om undervisningsmetodikk

I praksis: naturfag på 1.-7. trinn  er en samling med over 30 filmer om naturfagundervisning på 1. til 7. årstrinn. Filmene viser undervisningspraksis som kan inspirere lærere og lærerstudenter til å diskutere undervisningsmetodikk og til å tenke nytt om undervisningen i faget. Materiellet kan brukes på nettverksmøter.

Barnehage

Forskerspiren er et hovedområde i naturfag i grunnskolen som handler om praktiske aktiviteter og utforskende arbeidsmetoder. Dette er tanker som også står sentralt i barnehagen. Frøet kommer før spiren og det har enormt potensial. Tenk på de bitte små frøene som kan vokse til store trær om de får de rette betingelsene.

 • Forskerfrø.no er et nettsted med aktiviteter og nettressurser for barnehage.
 • Hvordan ta utgangspunkt i barns nysgjerrighet? Denne læringspakka består av ti aktiviteter som er prøvd ut i barnehagen. Hensikten med materialet er å inspirere og støtte en naturfaglig lek og læring. 
 • Barn er forskerfrø. Heilskapleg læring handlar om å skape samanhengar på tvers av fagområda i rammeplanen. Noko så enkelt som eit egg kan nyttast til å opne opp ei rik verd av heilskapleg læring.

Tidsskrift

Naturfag: Naturfagsenteret utgir sitt eget tidsskrift Naturfag rettet mot ansatte i barnehage, lærere som underviser naturfag, lærerutdannere og andre naturfaginteresserte. Naturfag kommer ut med to numre i året, og hver utgave har et aktuelt hovedtema. Tidsskriftet inspirerer og informerer lærere ved å presentere et mangfold av arbeidsmetoder og undervisningsopplegg innenfor fagområdet. Naturfag får du tilsendt gratis! 

Nysgjerrigper-bladet kommer 4-5 ganger i året. Her kan du lese om store oppdagere, arkeologi, verdensrommet, rare dyr og mye mer. Bladet inneholder også eksperimenter og forsøk. Bladet kan bestilles på nettsiden til nysgjerrigper.no.  

Prosjekter

Realfagskommuner som ønsker å delta i Den naturlige skolesekken eller Lektor2 kan søke om dette. 

Den naturlige skolesekken: Gjennom deltakelse i Den naturlige skolesekken får skoler veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling.

Lektor2-ordningen skal bidra til å 

 • stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
 • øke elevenes læringsutbytte
 • øke rekrutteringen til realfagene
 • øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

Lektor2-skolene møtes på regionale samlinger for erfaringsutveksling, videreutvikling av egne opplegg basert på Lektor2-modellen og annet faglig påfyll.