Hopp til hovedinnhold

Vedtekter

(Revidert på årsmøtet 7. oktober 2004)

Mål for nettverket

Det nasjonale nettverket for naturfagene er et frittstående nettverk som skal arbeide for å styrke naturfagenes stilling i lærerutdanning, barnehage, grunnskole og videregående skole. Nettverket skal styrke samarbeidet mellom naturfagmiljøene.

Nettverket skal arbeide for å

  • bygge og styrke nettverket
  • styrke naturfagenes stilling i barnehage, grunnskole, videregående skole
  • styrke lærerutdanningen i naturfag ved universiteter
  • utvikle forskningskompetanse i naturfagdidaktikk
  • stimulere til økt forskingsvirksomhet innenfor / med basis i naturfagene
  • skape kontakt og utveksle erfaringer mellom lærerutdannere i naturfag

Målgruppe

Lærerutdannere i naturfag ved lærerhøgskoler, skoleretta virksomheter ved universiteter (skolelaboratorier, pedagogiske seminarer og museumstjenesten) og frittstående museer. På sikt ønsker en å få med alle som underviser naturfag både i grunnskole og videregående skole.

Organisasjonsform

Nettverket skal ha et styre som består av 5 medlemmer.

Kriterier for valg av representanter til styret:
Styret skal foruten leder som velges direkte på årsmøtet, bestå av ett medlem fra PPU ved universitetene, ett medlem fra Naturfagsenteret og to fritt valgte representanter. Det skal tilstrebes geografisk spredning blant styrerepresentantene.

Styremedlemmene sitter for 3 år av gangen. For kontinuiteten er det viktig at styremedlemmene skiftes til ulik tid.

Forslag til nye styremedlemmer fremmes gjennom styret og velges på årsmøtet. Arbeidet med å finne nye styremedlemmer deligeres til en valgkomité som årsmøtet velger.

Leder velges på årsmøtet for ett år om gangen. Leder kan ta gjenvalg 3(4?) ganger.

Det velges 2 varamedlemmer.

Årsmøte velger revisor. Funksjonstid er 3 år.

Styrets ansvar

Styrets ansvar er:

  • å arbeide for at målsetningene for nettverket realiseres
  • å holde minst en samling for nettverket pr år (årsmøte)
  • å sende jevnlig informasjon til medlemmene
  • å arbeide med saker og organisere kurs etter forslag fra medlemmene

Medlemskap

Naturfagseksjonene ved de enkelte lærerutdanningsinstitusjonene blir medlemmer ved at institusjonene betaler en årlig avgift. Avgiftens størrelse vedtaes av årsmøte. Alle seksjonens medlemmer kan delta på nettverkets årsmøter. I tillegg er det mulig å stå som personlig medlem med de samme rettigheter.