Hopp til hovedinnhold

Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning (NNN)

Det nasjonale nettverket for naturfagutdanning er et frittstående nettverk som skal arbeide for å skape kontakt og muligheter for utveksling av erfaringer og forskning på tvers av lærerutdanninger i Norge. Nettverket har også som mål å bidra til en styrking av naturfagenes stilling i lærerutdanning, skole og barnehage.

Nettverket har sin bakgrunn i de pedagogiske høgskolene og de skolerettede virksomhetene ved universitetene (praktisk-pedagogisk utdanning, skolelaboratoriene og museumstjenestene). Medlemmene i nettverket er hovedsaklig lærerutdannere i naturfag, men har også medlemmer fra forlag, tidsskrifter og læremiddelfirmaer.

Nettverkets virksomhet styres av fire hovedmålsetninger:

 1. Bygge og styrke nettverket som skal skape kontakt og muligheter for utveksling av erfaringer mellom lærerutdannere innen naturfagene.
 2. Styrke naturfagdidaktisk forskning og utvikle forskningskompetanse i naturfagdidaktikk.
 3. Arbeide for en generell styrking av naturfagene i norsk skole og barnehage og lærerutdanning

For å realisere disse målsettingene har nettverket et nært samarbeid med Naturfagsenteret ved Universitet i Oslo. Lederen for Naturfagsenteret er fast styremedlem i nettverket. Sammen med naturfagsenteret arrangerer vi et årlig seminar (HELL-seminaret).  

Gjennom nettverkets e-postliste blir debatt og nyheter angående naturfaget formidlet. For å komme med i e-postlisten, eventuelt melde seg ut, ta kontakt med Frode Henanger frode.h.henanger@nord.no. Vi har også en egen facebookgruppe (Nasjonalt Nettverk for Naturfagutdanning).

E-post til hele nettverket sendes til: naturnett@googlegroups.com

Gjennom denne epostlisten kan medlemmende dele aktuelle nyheter angående naturfagene i skole og lærerutdanning.

Interessert? Medlemskap koster kr. 2000,- for institusjoner og kr. 500,- for enkeltmedlemmer. Ta kontakt med: Mari Heum Sjøberg, Universitetet i Sørøst-Norge: mari.sjoberg@usn.no

Interessegrupper

NNN har tre ulike type grupper med mindre nettverk:

Profesjonsfaglige grupper

1. Naturfaget i barnehagelærerutdanningen

Dette er en gruppe med fokus på tema knyttet til naturfag i barnehagelærerutdanning (BLU), inkludert organisering av utdanningen, undervisning og FOU-arbeid innenfor BLU. Vi ønsker å arbeide blant annet med erfaringsdeling (undervisning, REKOMP), forskningsformidling, nettverksbygging, prosjektutvikling og samarbeid med høringsutspill. I tillegg til digitale møter, arrangerer nettverket to fysiske møter i året, et på HELL-seminaret og et i forbindelse med Forskerfrøkonferansen. For å bli med i nettverket, ta kontakt:

Kontaktperson: Tuula Skarstein, tuula.skarstein@uis.no

2. Naturfaget i grunnskolelærerutdanningen

Treffpunkt for erfaringsdeling i grunnskolelærerutdanning i naturfag (TEGN) har som mål å legge til rette for erfaringsdeling og undervisningsutvikling på tvers av institusjonene som tilbyr grunnskolelærerutdanning i naturfag. En gruppe som består av én person fra hver institusjon, arrangerer to typer møter der vi deler erfaringer: 1) møter som kan være av interesse for alle som underviser i grunnskolelærerutdanningen (f.eks. mastersensur og vurdering av praktisk arbeid) og 2) møter hvor hver institusjon sender noen som er interessert i en gitt tematikk (f.eks. Folkehelse og livsmestring) for erfaringsutveksling og idémyldring. I tillegg til disse møtene, som primært er digitale, møtes gruppen på Hell hvert år.

Kontaktperson: Kirsti Marie Jegstad, kimaje@oslomet.no

3. Naturfaget i lektorutdanningen/PPU

Kontaktperson: Helen Suzanne Palmer, helen.s.palmer@uia.no

Faglig interessegrupper (FIGer)

 1. Programmering i naturfaget

Forum for ideer og erfaringer knyttet til programmering i naturfag. Medlemmene er interessert i, jobber med og/eller forsker på programmering i forbindelse med skole- og lærerutdanning. Vi er opptatt av hvordan vi møter utfordringen(/muligheten!) med algoritmisk tenkning og programmering i lærerutdanningen. Vi planlegger å arrangere digitale seminarer for kunnskap og erfaringsutveksling.

Kontaktperson: Siv G. Aalbergsjø, siguaa@oslomet.no

2. Naturvitenskapenes egenart og kritisk tenkning i skole og lærerutdanning

Den faglige interessegruppen NOS, naturvitenskapelige praksiser og kritisk tenkning skal være et forum for undervisninsgerfaringer og forskning knyttet til naturvitenskapens egenart (NOS), naturvitenskapelige praksiser og kritisk tenkning. Medlemmene er interessert i, jobber med og/eller forsker på disse perspektivene i skole- og lærerutdanning.

Interessegruppa legger opp til digitale seminarer ca. tre ganger i året for kunnskap og erfaringsutveksling, samt et fysisk møte på Hell.

Kontaktpersoner:

3. UBU i skole og lærerutdanning

FIG-UBU er et nettverk i NNN som ønsker å legge til rette for møtepunkt og diskusjoner som medlemmene fremmer innenfor UBU, både knytta til skole og lærerutdanning. Vi arrangerer flere nettverksmøter i løpet av året. Ta kontakt for å bli med i nettverket:  

Kontaktpersoner:

4. Tradisjonell kunnskap i naturfaget

Dette er en faglig interessegruppe som skal jobbe med samisk/norsk/kvensk tradisjonell kunnskap i naturfag. Tradisjonell kunnskap og det samiske har fått en tydeligere rolle etter LK20, og vi trenger å tydeliggjøre dette i lærerutdanningene. Tradisjonell kunnskap har et stort uutnyttet potensial i naturfag. Vi har også invitert medlemmer fra andre fag, siden tradisjonell kunnskap har et stort tverrfaglig potensiale.Interessegruppaarrangerer flere digitale møter i året og et fysisk møte på Hell seminaret i løpet av året.

Målet med FIGen er

 • Øke kunnskap om samisk/norsk/kvensk tradisjonell kunnskap i naturfag
 • Kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers av institusjonene
 • Faglig fellesskap
 • Tverrfaglighet
 • Se på forskningsmuligheter

Kontaktperson: Mona Kvivesen: mona.kvivesen@uit.no

5. Representasjoner i naturfaget

I faginteressegruppen Representasjoner i naturfag har vi en vid forståelse av hva representasjoner kan innebære. I tråd med REDE-prosjektet (https://uio.instructure.com/courses/2221) forstår vi disse som blant annet: tale, skrift, bilder, animasjoner, simuleringer, diagrammer, grafer, tabeller og matematiske uttrykk. Noen av interessefeltene blant deltakerne i vår FIGer:

 • Representasjoner i begynneropplæringen
 • Språk som representasjon i språklig heterogene klasser
 • Tegning som representasjon
 • Utøvelse av aktørskap (agency) i bearbeiding og utarbeiding av representasjoner
 • Samtaler og dialogisk undervisning, samt skriving i naturfag
 • Representasjoner gjennom lekbasert læring
 • Representasjoner på ulike læringsarenaer (blant annet skolehage)
 • Elevers konstruksjon og utvikling av egne representasjoner

Vi arrangerer flere digitale møter i året. For å bli med ta kontakt.

Kontaktpersoner:

 Disiplinfaglige grupper

1. Fysikkdidaktikk

Kontaktperson: Alette Rolland, Alette.Rolland@NLA.no

2. Kjemididaktikk

Kontaktperson: Matthias Stadler, Matthias.Stadler@uib.no

3. Biologididaktikk

Kontaktperson: Mari Sjøberg, Mari.sjoberg@usn.no

4. Geofagsdidaktikk

Kontaktperson: Kari Beate Remmen, k.b.remmen@ils.uio.no

Styret

Styret ble valgt på årsmøtet på Hell i 2022 og ble konstituert i desember 2022:

Navn Institusjon Verv
Mari Heum Sjøberg Universitetet i Sørøst-Norge Leder
Anne Myklebust Lynngård Høgskulen på Vestlandet Nestleder
Mai Lill Suhr OsloMet  
Frode Skarstein Universitetet i Stavanger Økonomiansvarlig
Frode Henanger Nord universitet Ansvarlig for epostlisten
Stig Misund UiT, Norges arktiske universitet Varamedlem
Merethe Frøyland Naturfagsenteret Fast styremedlem