Hopp til hovedinnhold

Nr. 1/23: Bærekraftundervisning

Bærekraftig utvikling har blitt prioritert som et tverrfaglig tema i LK20, sammen med demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring. Ved å arbeide på tvers av fag er målet at bærekraftig utvikling «skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres».

Utfordringene og dilemmaene for å oppnå en bærekraftig utvikling er ofte både komplekse og verdilada, og det finnes sjelden enkle eller rette svar på hvordan vi skal løse bærekraftsproblemer. I et undervisnings- og læringsperspektiv inkluderer bærekraftsundervisning mer enn et spesifikt kunnskapsinnhold. Det handler om å utvikle elevenes kompetanser, som inkluderer både kunnskaper, ferdigheter, holdninger og handlinger for å utforske dilemmaene og motsetningene som er innebygd i bærekraftsspørsmål. Det kan da innebære utforskende klasseromsaktiviteter der grunnleggende motsetninger i bærekraftsagendaen diskuteres, som eksempelvis streben etter økonomisk vekst og samtidig reduserte karbondioksidutslipp og mer rettferdig fordeling av godene. Dette er en undervisning som prøver å inkludere perspektiver i samfunnsdebatten og knytter skolen og elevene til ekte og autentiske saker.

Siden 2009 har Den naturlige skolesekken (DNS) bistått over 750 skoler landet rundt med å utvikle praksis innenfor bærekraftundervisning. DNS har blitt finansiert av Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet, Utdanningsdirektoratet og Miljødirektoratet har vært prosjektansvarlige, mens Naturfagsenteret har vært sekretariat og har stått for utvikling og den daglige driften.

Teamet ved Naturfagsenteret har utviklet DNS i samarbeid med forskere og lærerutdannere ved flere norske høgskoler og universitet. I vårt arbeid har vi erfart at behovet for støttestrukturer er stort. Spørsmålene handler ikke først og fremst om hva og hvorfor, men det handler om hvordan tilrettelegge for bærekraftundervisning.

I denne rapporten ser vi nærmere på hvordan lærere, skoleledere og profesjonsfellesskap kan jobbe sammen om å etablere bærekraftundervisning ved egen skole. Rapporten bygger på forskning, utvikling og erfaring i DNS, samt nasjonal og internasjonal forskning på temaet. I alle deler av rapporten presenteres praksisfortellinger fra barne- og ungdomstrinn og videregående opplæring, ved DNS-skoler i ulike deler av landet. Praksisfortellingene har som hensikt å konkretisere innholdet og gjøre det hele mer praksisnært.

Gjennom denne samlingen av artikler håper vi at du som leser blir inspirert til å samarbeide med profesjonsfelleskapet for å utvikle og etablere tverrfaglig bærekraftundervisning ved egen skole.

Lykke til!

Innhold

Forord
Bidragsytere i denne rapporten
Utvikling og tilrettelegging av bærekraftundervisning i DNS
Verktøy for å planlegge bærekraftundervisning
Kollegainvolvering og felles kompetanseheving i UBU
Helhetlig bærekraftarbeid ved en stor byskole
Elevaktivitet for å bli kjent med bærekraftig utvikling
Begrepet bærekraftig utvikling
Refleksjonsaktivitet for lærere om UBU
Komplekse samfunnsutfordringer
Et verktøy for å analysere komplekse og verdilada problemstillinger
UBU med utgangspunkt i lokale problemstillinger
Komplekse og verdilada problemstillinger i skolen
Samarbeid på kryss og tvers
Ei brei tverrfagleg satsing
Et tverrfaglig undervisningsopplegg i nært samspill med skolens omgivelser
Kollegialt utviklingsarbeid
Tilrettelegge for samtale og meningsbryting
Dilemmaer i klesindustrien
Eit klimaprosjekt med samtale, meiningsbryting og kritisk tenking
Nærmiljø, natur og lokalsamfunn som læringsarena
Prosjektet «Høiebekken» – nærmiljøet som læringsarena
Bærekraftig utvikling i et samisk lokalsamfunn
Lokalt arbeid med globale utfordringer på Magerøya
Handlingskompetanse
Helskoletilnærming til UBU
Utvikling av et tverrfaglig bærekraftprosjekt i nærmijøet
Erfaringer fra lærerne som har deltatt i DNS

Nr. 1/23: Bærekraftundervisning

Utgiver: Naturfagsenteret
Utgivelsesår: 2023
Omfang: 135
Nr. 1/23: Bærekraftundervisning