Hopp til hovedinnhold

InterSECT – Interdisciplinary Sustainability Education and Critical Thinking

InterSECT er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Naturfagsenteret som har som mål å fremme tverrfaglig og pluralistisk bærekraftundervisning som legger til rette for kritisk tenking. Prosjektet retter seg mot lærere i barne- og ungdomsskolen.

I prosjektet er det involvert en ph.d.-stipendiat som er en del av satsingen på forskning innen bærekraft ved MN-fakultetet. Stillingen er finansiert av MN-fakultetets frie forskningsstillinger (KD-stillinger): Bærekraft ved MN - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (uio.no)

Fire lærer jobber sammen.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er et begrep som vanligvis defineres ut fra de tre dimensjonene: miljø, økonomi og sosiale forhold. De tre dimensjonene må ses i sammenheng for å balanserer økonomisk og sosial vekst med hensyn til miljøet. Ved å håndtere bærekraftproblem ut ifra disse tre dimensjonene, er vi kjent med at veien mot en bærekraftig utvikling ikke er verdinøytral.

Ettersom de miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjonene ikke alltid kan forenes, er det viktig at undervisningen også gir eksempler på at man ikke alltid kan ha harmoni mellom de tre dimensjonene. Dette innebærer en mulighet til å la elevene trene på å forholde seg kritisk til ulike perspektiv på bærekraftspørsmålenes utfordringer og løsninger.

Tverrfaglig bærekraftundervisning

Bærekraftspørsmål er i sin natur komplekse og tverrfaglige, og de innebærer ofte usikkerhet omkring kunnskapsgrunnlaget, ettersom store systemer inkluderer mange parametere som er i endring. Bærekraftundervisningen oppfattes derfor ofte som utfordrende. Tverrfagligheten i problemstillingene gjør dem egnet for tverrfaglig arbeid, hvor lærere fra ulike fag kan koordinere og samarbeide om problemløsningsprosessen i undervisningen. Målet blir å integrere kunnskap og tenkemåter fra to eller flere fag for å løse et felles problem.

Innenfor den pluralistiske tradisjonen spiller kompetanse i kritisk tenking en sentral rolle når det kommer til å identifisere og vurdere ulike perspektiver på komplekse bærekraftspørsmål. Med pluralisme i undervisningen får elevene mulighet til å aktivt delta i sosiale diskusjoner, og undervisningen har fokus på et mer demokratisk oppdrag som involverer at forskjellige meninger og perspektiver på problemer blir gransket og diskutert.

Ph.d.-prosjektet

En tverrfaglig og pluralistisk bærekraftundervisning fremheves som gunstig hvis målet er å utvikle elevenes evne til å forholde seg kritisk, og samtidig demokratisk, til bærekraftspørsmål. Forskning viser derimot at en tverrfaglig og pluralistisk tilnærming til bærekraftundervisning ofte blir oversett i undervisningspraksis til fordel for en mer tradisjonell, monofaglig og normativ miljøundervisning.

For å nå målet skal det benyttes kvalitative metoder som dybdeintervju av lærere og elever, samt observasjoner av undervisning. I analysearbeidet skal det brukes en kvalitativ tilnærming med både induktiv og deduktiv analysemetode.

Ressurser

Tidsskrift fra Naturfagsenteret:

Samarbeid

  • Forskningsprosjektet ChriTiSE (Critical thinking in sustainability edication) er et samarbeid mellom NTNU, Karlstad Universitet, Naturfagsenteret, Skrivesenteret, NIFU og fem skoler fordelt på Trøndelag, Karlstad og Lillestrøm. Prosjektet gjennomfører en longitudinell studie på mellomtrinnet (5.-7. trinn) om hva det vil si å tenke kritisk i grunnskoleopplæringen, der det overordnede målet er å utvikle undervisning i kritisk tenking og undersøke undervisningens utbytte: CriThiSE - Forskning - Institutt for lærerutdanning - NTNU
  • Naturfagsenteret samarbeider med Regionalt skolesamarbeid øst (RSØ) om Desentralisert kompetanseutvikling i 11 kommuner som inngår i dette samarbeidet. Fra hver deltakende skole deltar 5 utviklingsaktører, som følger opp videre arbeid i eget profesjonsfellesskap. Målet med samarbeidet er å bidra til undervisning som tar opp dilemmaer innen bærekraft og som støtter seg på demokratisk deltakelse, elevmedvirkning, kritisk tenking, mestring, læring og utvikling. Lærere og skoleledere vil få støtte til å gjennomføre kollegabasert kompetanseheving med fokus på tilrettelegging av tverrfaglig undervisning som fremmer demokratiske prosesser i bærekraftsaker. Dette involverer også å jobbe med et trygt læringsmiljø som involvere elever i verdibaserte diskusjoner og fremme kritisk tenkning hos den enkelte elev: Aktiv læring – tverrfaglige temaer i praksis 2022-23 (skolelim.no)

Publikasjoner

  • Scheie, E., Berglund, T., Munkebye, E., Staberg, R. S. , & Gericke, N. (2022). Læreplananalyse av kritisk tenking og bærekraftig utvikling i norsk og svensk læreplan. Acta Didactica Norden, 16(2). doi: 10.5617/adno.9095
  • Scheie, E., Haug, B., & Erduran, S. (2022). Critical thinking in the Norwegian science curriculum. Acta Didactica Norden, 16(2).
  • Munkebye, Scheie, Eldri, Gabrielsen, Anja, Jordet, Arne, Misund, Stig, Nergård, Tone, & Øyehaug, Anne Bergljot. (2020). Interdisciplinary primary school curriculum units for sustainable development. Environmental education research, 26(6), 795-811. doi: 10.1080/13504622.2020.1750568
  • Korsager, M. & Scheie, E. (2019). Students and education for sustainable development – what matters? A case study on students’ sustainability consciousness derived from participating in an ESD project. Acta Didactica Norge 13(2). https://doi.org/10.5617/adno.6451
  • Scheie, E., & Stromholt, S. (2019). “The Sustainable Backpack”: Exploring possibilities in education for sustainable development through a nationwide professional development program. Acta Didactica Norge, 13(2), Art. 5, 22 sider.