Hopp til hovedinnhold

Naturfag 1/18:
Kjernen i god naturfagundervisning

Fra lederen

Vi ønsker oss et naturfag som inspirerer, som gir mestring og som rommer verktøy barn
og unge kan bruke til å forklare, diskutere, finne løsninger og undre seg over verden de er
en del av. Derfor ønsker vi oss naturfagtimer som utfordrer elevene til å tenke selv, til å
diskutere med hverandre, koble ny kunnskap med eksisterende kunnskap og øve seg på å
bruke kunnskap. For på den måten kan elevene utvikle og utvide sin forståelse, og bygge
det Meld. St. 28 etterlyser for framtidens skole, kompetanser for det 21. århundre.

Men hvordan ser en slik undervisning ut? Hva er kjernen i god naturfagundervisning?
Det har vi på Naturfagsenteret jobbet med i flere år, og i denne utgangen av Naturfag har
vi oppsummert noen perspektiver vi mener er sentrale. Basert på forskning, litteratur og
egen erfaring i møte med lærere og elever over hele landet har vi kommet fram til noen
punkter som vi mener er kjernen i god naturfagundervisning.

Innholdsliste

DYBDELÆRING
Hva er dybdelæring?

MOTIVASJON OG TILPASNING
Motivasjon i naturfag
Elevens syn på egne muligheter har betydning
Motivasjon og tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial
Aktivere og kartlegge forkunnskaper

RELEVANS OG KONTEKST
Undervisning for naturfaglig kapital: Hva har elevene dine i ryggsekken?
Fra boller og refleksvest til læring
Yrkeretting av naturfag

PROGRESJON OG VURDERING
Vurdering – begrepsavklaring og rammevilkår
Underveisvurdering – et innblikk
Planlegging av undervisning med vekt på underveisvurdering
Gjer tenkinga til elevane synleg!
Progresjon i naturfag: Hva og hvordan?
Eksempel på progresjonstabell

SPRÅK OG KOMMUNIKASJON
Språket er en nøkkel til å lære naturfag
Å legge til rette for naturfaglege samtalar
Elevsamtaler som skaper faglig læring
Argumentasjon – sentralt for kritisk og naturvitenskapelig tenkning
Å kommunisere med modellar

UTFORSKENDE ARBEIDSMÅTER
Utforskende undervisning og arbeidsmåter – en introduksjon
Elever på vei mot forståelse – hvordan kan det se ut?
Utforskende arbeidsmåter: Fra gjøring til læring
Valgfrihet i utforskende forsøk
Å stille spørsmål som drivkraft i utforskende aktiviteter
Tekster kan støtte utforskende arbeid
Fremtiden er i klasserommet ditt! Kritisk tenkning i arbeid med bærekraftig utvikling
5E-modellen i utforskende undervisning

Naturfag 1/18:
Kjernen i god naturfagundervisning

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Norsk (bokmål og nynorsk)
Utgivelsesår: 2018
Omfang: 114
Naturfag 1/18