Hopp til hovedinnhold

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Om prosjektet

I prosjektet forsker vi på hvilke behov lærere har for å undervise bærekraftig utvikling på tvers av fag.

Bakgrunn

Temaer innen bærekraftig utvikling handler om aktuelle samfunnsutfordringer og dilemmaer. Problemstillingene er ofte både komplekse og verdilada og bør belyses både fra sosiale, miljømessige og økonomiske forhold. Dette krever tilgang til kunnskap, praksiser og tenkemåter fra flere fagområder, noe som gjør at utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) ideelt sett bør inneholde tverrfaglig undervisning. Tverrfaglig undervisning og læring i UBU krever at lærerne ikke bare samarbeider om kompetansemål på parallelle måter, men fordrer samarbeid om felles mål. For å gjøre det kan skolesystemer, samarbeidspraksis, måldeling og måter å tenke på hjelpe lærere til å arbeide for en tverrfaglig tilnærming.

I både internasjonale og nasjonale styringsdokumenter ønskes et større fokus på bærekraftig utvikling i skolen (Meld. St. 28). I ny Overordet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen følges dette opp, og det skrives blant annet at skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Disse temaene skal undervises på tvers av fag og vil kreve at både skolen og lærerne i større grad legger til rette for undervisning for bærekraftig utvikling. Utfordringen er at mange lærere rapporterer at de mangler kompetanse og støtte i å undervise bærekraftig utvikling på tvers av fag. Gjennom nettverksarbeid med undervisning for bærekraftig utvikling i Den naturlige skolesekken (DNS) ved Naturfagsenteret rapporterer lærere ved å delta i DNS at deres egen kompetanse i bærekraftig utvikling og undervisning for bærekraftig utvikling øker, samt at de i større grad enn tidligere tenker og arbeider på tvers av fag i undervisningen (Scheie, E. & Stromholt, S., 2019; Scheie, E. & Korsager, M. 2017). Arbeidet i nettverket tar utgangspunkt i hva lærerne sier om status på egen undervisning for bærekraftig utvikling, rapporter fra skoler, litteraturstudier, utprøving i praksis, erfaringsdeling og videreutvikling. Skoler i dette nettverket er deltakere i forskningsstudiene.

Mål og fokusområder

I forskningsprosjektet ønsker vi å dokumentere læreres erfaringer og refleksjoner rundt utvikling av egen praksis på tvers av fag i undervisning for bærekraftig utvikling. Samtidig har vi som mål å etablere et eget rammeverk for tverrfaglig undervisning + læring i bærekraftig utvikling. Målet med rammeverket er å støtte lærere, skoleledere, eksterne aktører, lærerutdannere og forskere til å formulere og forstå mulighetene og utfordringene i tverrfaglighet i UBU.

Overordnede forskningsspørsmål er:

  • Hva kjennetegner tverrfaglig undervisning + læring i bærekraftig utvikling i skolen?
  • Hvordan kan vi støtte lærere til utvikling av egen praksis i tverrfaglig undervisning + læring i bærekraftig utvikling?

Metoder

Datamaterialet består av spørreskjema, refleksjonsnotater, observasjon i felt og fokusgruppeintervjuer med kursdeltakerne.

Varighet

2014 –

Sentrale referanser

Borg, C., Gericke, N., Höglund, H. O., & Bergman, E. (2014). Subject- and experience-bound differences in teachers’ conceptual understanding of sustainable development. Environmental Education Research, 20(4), 526–551. https://doi.org/10.1080/13504622.2013.833584

Kunnskapsdepartementet. (2016). Meld. St. 28 (2015-2016). Fag – Fordypning – Forståelse: En fornyelse av Kunnskapsløftet.  Lastet ned fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.st.28-20152016/id2483955/.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Lastet ned fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-forgrunnopplaringen/id2570003/

Uitto, A., & Saloranta, S. (2017). Subject Teachers as Educators for Sustainability: A Survey Study. Education Sciences, 7(1), 8. https://doi.org/10.3390/educsci7010008

Publikasjoner

Scheie, E. & Stromholt, S. (2019). INTERDICIPLINARITY IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. European Science Education Research Association (ESERA); 2019-08-26 - 2019-08-30, UiO

Munkebye, E. & Scheie, E. et al (2019). Interdisciplinary Primary School Curriculum Units for Sustainable Development, submitted to Environmental Education Research April 2019.

Scheie, E. & Stromholt, S. (2019). “The Sustainable Backpack”: Exploring possibilities in education for sustainable development through a nationwide professional development program, submitted to Acta Didactica January 2019.

Korsager, M. & Scheie, E. (2019). STUDENTS AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT – WHAT MATTERS? A case study on students’ “sustainability consciousness” derived from participating in an ESD project, submitted to Acta Didactica January 2019.

Korsager, M. & Scheie, E. (2017). INTERDISCIPLINARY TEACHING FOR STUDENTS’ UNDERSTANDING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT – DOES IT MATTER? European Science Education Research Association (ESERA); 2017-08-21 - 2017-08-25, UiO

Scheie, E. & Korsager, M. (2017). KEY FACTORS IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. European Science Education Research Association (ESERA); 2017-08-21 - 2017-08-25, UiO

Munkebye, E. & Scheie, E. (2017). EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOLS – IN A NORWEGIAN PERSPECTIVE. European Science Education Research Association (ESERA); 2017-08-21 - 2017-08-25, UiO