Hopp til hovedinnhold

Forskning og utvikling av Realfagsløyper

Bakgrunn

Realfagsløyper er ett av flere tiltak gjennom regjeringens realfagsstrategi1.  Strategiens mål er å forbedre motivasjon, læring og resultater i realfagene. Realfagsløyper er en digital portal som inneholder moduler som kan støtte lokal kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk for ansatte i barnehager og skoler. Strukturen i modulene i Realfagsløyper bygger på prinsipper for effektiv kompetanseutvikling2. Realfagsløyper tilpasses enkelt lokale behov ved at ansatte på skolen og i barnehagen selv bestemmer tema og framdrift for arbeidet. Dette er i samsvar med Regjeringens nye kompetansemodell3 som trådte i kraft 1.1.2018. En del av utviklingen av Realfagsløyper er å kvalitetssikre innhold, design og brukervennlighet.

Mål

Målet med forskningen er å undersøke hvordan Realfagsløyper fungerer på skoler og hva lærere får ut av å jobbe med Realfagsløyper. Vi ønsker å identifisere hva som er viktige elementer i designet av Realfagsløyper for å støtte kompetanseutvikling hos lærerne. Videre ønsker vi å undersøke hvordan innholdet i Realfagsløyper kan støtte utvikling av læreres kompetanse i å undervise naturfag slik at det fremmer læring og motivasjon hos elevene.

Overordna forskningsspørsmål

  1. Kvalitetssikring av Realfagsløyper
  • Hvilken effekt har de ulike innholdskomponentene i modulene i Realfagsløyper på lærernes utbytte?
  • Hvordan fungerer Realfagsløyper som ressurs i læreres profesjonelle læringsfelleskap?
  1. Utbytte av arbeidet med Realfagsløyper
  • Hvordan utvikles læreres kompetanse innen ulike tema når de deltar i Realfagsløyper?
  • Hvordan påvirker lærernes kompetanseutvikling i Realfagsløyper elevene?

Metoder

For å få være tett på praksisfeltet har Naturfagsenteret fulgt skolenes arbeid med Realfagsløyper i regionale nettverk og i implementeringsarbeidet på skolene helt ut i klasserommet. Vi har gjennomført et antall kvalitative casestudier på utvalgte skoler med fokus på både lærernes kompetanseutvikling, elevenes læring samt hvordan Realfagsløyper fungerer som ressurs i profesjonelle læringsfelleskap både lokalt og mellom lærere fra ulike skoler. Datainnsamlingen har vært gjennomført foregått ved bruk av videoobservasjon med lydopptak og gruppeintervjuer i perioden 2018 – 2019.

Varighet

Oppstart datainnsamling høsten 2018. Datanalyser og skriving av artikler pågår.

Publikasjoner

Fagfellevurderte presentasjoner

Korsager, M., Reitan, B., Dahl, M. G., Skår, A. R., & Frøyland, M. (2021). The Art of Designing a Professional Development Program for Teachers. ESERA, Online conference, August 30 – September 3, 2021.

Korsager, M., Reitan, B., Dahl, M. G., Skår, A. R., & Frøyland, M. (2021). The art of designing an online professional development program that facilitate teachers’ learning. NFSUN, Online conference, June 1–2, 2021.

Korsager, M., Dahl M. G., Reitan, B. (2019). Teachers on the Math and Science Trails. ESERA, Bologna, Italy, August 26–30, 2019.

Korsager, M., Dahl M. G., Reitan, B. (2019). Teachers on the Math and Science Trails to become reflective practitioners? QUINT, University of Oslo, Norway, 18–20 June 2019.

 

Sentrale referanser

1 Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)

2 Birman, B. F., Desimone, L., Porter, A. C., & Garet, M. S. (2000).

3 Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

 

Prosjektleder