Hopp til hovedinnhold

Spiss – tidsskriftet der elever publiserer egne forskningsarbeider

Spiss er et tiltak som gjør det mulig for elever i naturfagene å publisere egne forskningsartikler med fagfellevurdering fra elever ved andre skoler. Frist for innlevering av artikler er 15. februar 2024.

https://boap.uib.no/index.php/spiss

Målgruppene er elever både i naturfag og visse valgfag på ungdomstrinnet, elever i naturfag Vg1 og de naturfaglige programfagene i videregående opplæring. Til nå har elever som følger programfaget Teknologi og forskningslære sendt inn bidrag.

Elever som tar programfaget teknologi og forskningslære, skal lære om naturvitenskapelige tenke- og arbeidsmåter. De skal planlegge og gjennomføre egne vitenskapelige undersøkelser og presentere arbeidet i en vitenskapelig form. De skal også gjøre rede for strukturen i en vitenskapelig publikasjon. Også de andre naturfaglige programfagene i videregående skole, fysikk, kjemi og biologi og geofag, har tilsvarende formuleringer i kompetansemålene. Elevene kan oppnå flere av disse kompetansemålene ved å publisere sine egne vitenskapelige undersøkelser i Spiss.  For elever på ungdomstrinnet kan det være aktuelt å publisere naturfaglige arbeider i Spiss, et tilbud som spesielt retter seg mot elever med stort læringspotensial.

 

Å lære om forskning gjennom rapportskriving og publisering

Artiklene som publiseres er basert på elevenes egne forsknings- og teknologiprosjekter. Spiss praktiserer fagfellevurdering ved at mottatte manuskripter blir sendt til elever ved andre skoler for kommentarer. Elevene skal utvikle kunnskap om og forståelse for prosesser i forskning. Spiss tilbyr en elevaktiv måte å arbeide med slike kompetansemål. Publisering er sentral i utviklingen av naturfaglig kunnskap. Her må forskere dokumentere hva de har gjort, tenkt og konkludert. Det er utviklet krav til oppbygging og innhold i naturvitenskapelige publikasjoner som skal gjøre det mulig å vurdere kvaliteten av oppnådde resultater og konklusjoner. Dette er det viktig å ha kunnskap om når vi skal forstå hvordan ny naturvitenskapelig kunnskap utvikles.

Fagfellevurdering

En viktig del av publiseringsprosessen omfatter at manuskripter blir vurdert av andre forskere som har kompetanse i det fagområdet manuskriptet omfatter, før det eventuelt blir publisert. I denne fagfellevurderingen er det forventet at det brukes vitenskapelige vurderingskriterier. Disse kriteriene bygger på erfaringer med hva som styrker kvalitet på hypoteser, metoder, observasjoner og tolkninger.

Alle rapporter som blir publisert i Spiss, har blitt vurdert av en eller flere medelever fra andre skoler. Det er bare elever som selv har sendt inn manuskript, som får andres manuskripter til vurdering. Manuskriptene de mottar til vurdering, er anonymiserte. Til hjelp i dette arbeidet har de benyttet et sett med kriterier som gjenspeiler sentrale sider ved naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte. På den måten får elevene trening i både å rapportere om egne prosjekter og vurdere andres rapporter.

Eksempel på en publisering av elev

Her er et eksempel på ingress for et forskningsarbeid:

Har koffein en målbar effekt på menneskelig reaksjonsevne

Simon Eide

Sammendrag

Forsøket som ble gjennomført testet om det var en målbar forskjell i reaksjonstid hos mennesker etter inntak av kaffe. I forsøket ble 22 testpersonene delt i to grupper. Halvparten ble en testgruppe som skulle få kaffe med koffein, og den andre halvparten ble en kontrollgruppe som kontrollerte for placebo og læreevnen til testpersonene. Forsøket var dobbelt-blindt, kontrollert og en positiv kontrollsjekk. Testpersonene gjennomførte en reaksjonstest 10 ganger og dette gjennomsnittet er deres grunnverdi. Etter dette fikk alle kaffe uten å vite om den inneholdt koffein eller om den var placebo. En ny og lik test ble gjennomført og sammenliknet med den første testen. Statistisk analyse av resultatene viste at det var en signifikant bedring i reaksjonsevnen etter inntak av koffein.

Fulltekst og andre eksempler på publiserte artikler finner du på nettsidene:

https://boap.uib.no/index.php/spiss

Arbeidsredskap i undervisningen

Spiss kan brukes aktivt som arbeidsredskap i undervisningen på flere ulike måter. Elever som vil publisere i Spiss, får for eksempel trening i å måtte forholde seg til kvalitetskrav og format for vitenskapelige rapporter.

Gjennom vurdering av medelevers rapporter får de trening i kritisk fagfellevurdering. Å lese, vurdere og korrigere andre elevers rapporter gir en annen og reflektert øving i publikasjonssjangeren i forhold til bare å arbeide med egen skriving. Elevene må gå nøye inn på kvaliteten av det vitenskapelige arbeidet med hensyn til planlegging, gjennomføring, valg og bruk av målemetoder, vurdering av resultater og begrunnelse for konklusjoner.

Når elevene har erfart både publikasjonsprosessen og vurdering av andres publikasjoner, har læreren et konkret grunnlag for samtaler med elever om hvordan publisering, argumentering og kritisk vurdering praktiseres i naturvitenskap og teknologi.

Erfaringen med publisering gir også et mer konkret grunnlag for å forstå oppbyggingen av en publikasjon hvor målet er å argumentere for verdien av en hypotese eller et funn ved å henvise til data. Det å forstå blant annet hvorfor forskere forventes å skille mellom data og tolkninger ved å ha disse i separate seksjoner, innebærer økt innsikt i hva kritisk tenkning innebærer.

Spiss gjennom skoleåret

Spiss utgis en gang i året.

Arbeidet fram mot ferdige rapporter tar tid. Vi anbefaler at elevene gjennomfører prosjektene i høstsemesteret. Arbeidet med fagfellevurdering og revisjon av rapporter skjer i vårsemesteret. Oversikten over prosessen fra manuskript til ferdig artikkel i tidsskrift:

november-januar: Elevene arbeider med sine forskningsprosjekter.

februar/mars: Manuskripter sendes til redaksjonen (frist: 15. februar).

mars: Runde med kollegavurdering.

april/mai: Forfatterne reviderer manuskriptene.

mai/juni: Reviderte manuskripter sendes inn.

juni: Et nytt nummer av Spiss er klart!

Kontakt oss

Vil du ha mer informasjon eller ønsker å delta, ta kontakt!

Anders Isnes
Telefon: 92 45 92 91
E-post: spiss@naturfagsenteret.no

 

Fra 2013 har Spiss blitt utgitt som elektronisk tidsskrift.

 

Tidligere nummer:

Spiss – tidsskriftet der elever publiserer egne forskningsarbeider

  • Adresse: Naturfagsenteret, Postboks 1106 Blindern, 0317 Oslo
  • Epost: spiss@naturfagsenteret.no
  • Utgiver: Naturfagsenteret
  • Nettsted: https://boap.uib.no/index.php/spiss
  • Språk: Norsk

Redaktør

Redaksjonssekretær