Hopp til hovedinnhold

Tilpasset opplæring og vurdering

Tilpasset opplæring, inkludering og vurdering, spesielt underveisvurdering, er tett knyttet til hverandre. Vi undersøker ulike måter å samle informasjon om barn og elevers læring på. Informasjonen brukes til å identifisere barn og elevers behov og tilpasse aktiviteter og undervisning slik at alle barn og elevgrupper blir inkludert. 

 • Smedsrud, J.; Nordahl-Hansen, A. & Idsøe, E. (2022) Mathematically Gifted Students’ Experience With Their Teachers’ Mathematical Competence and Boredom in School: A Qualitative Interview Study. Frontiers in Psychology, vol. 13, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.876350
 • Idsøe, E.M.C. (2021) Barn med stor inlärningspotential i det norska skolsystemet i C. Sims (red.) Särskild begåvning i praktik och forskning, Studentlitteratur, s. 193-208
 • Idsøe, E.M.C. (2020) Differensiering i skolen. En praktisk bok om tilpasset opplæring.  Cappelen Damm
 • Idsøe, E. M. C. (2019). Barn med stort læringspotensial i barnehagen. Cappelen Damm
 • Idsøe, E. M. C. & Skogen, K. (2019). Spesialpedagogikk for elever med stort læringspotensial. I E. Befring, K.B. Næss & R. Tangen (red.) Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk, s. 570-584
 • Idsøe, E. M. C. (2019) Aktuelle Udviklingstendenser Inden For Talentudvikling og Høybegavelse I Norge. Kognition og Pædagogikk, 111-112, 36-40
 • Idsøe, E. M. C. (2019) Læringspotensial og psykisk helse. I M.H. Olsen & K. Skogen, (red.) Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk, s. 96-109, 
 • Smedsrud, J.; Nordahl-Hansen, A.; Idsøe, E. M. C.; Ulvund, S. E.; Idsøe, T. & Lang-Ree, O. C. (2018). The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research, https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1476406
 • Haug, B. S. (2016). Begrepsforståelse og vurdering underveis i en utforsking. In Ødegaard, M.; Haug, B. S.; Mork, S. M. & Sørvik, G. O. (Eds.), På forskerføtter i naturfag. Universitetsforlaget, s. 144-158.
 • Haug, B. S. & Ødegaard, M. (2015). Formative Assessment and Teachers’ Sensitivity to Student Responses. International Journal of Science Education 37(4), s. 629-654
 • Haug, B. S. (2013). Inquiry-Based Science: Turning Teachable Moments into Learnable Moments. Journal of Science Teacher Educationhttps://doi.org/10.1007/s10972-013-9375-7
 • Haug, B. S. (2014). Teaching for conceptual understanding in science within an integrated inquiry-based science and literacy setting. [Doktorgradsavhandling]. Matematisk naturvitenskapelige fakultet, UiO
 • Idsøe, E.M.C. (2014). Elever med akademisk talent i skolen. Cappelen Damm Akademisk
 • Elstad, E.; Turmo, A. & Guttersrud, Ø. (2011): Problems Induced by Amalgamation of Pedagogical Progressivism and Educational Accountability: Oral Exams with prior Preparation Time in Norwegian Secondary Schools. Problems of Education in the 21st Century. 30, s. 22-34
 • Idsøe, E. C. & Skogen, K. (2011). Våre evnerike barn: En utfordring for skolen.  Høyskoleforlaget
 • Korsager, M. (2006). Bedömningssystemet och lärarrollen. En studie av elevernas uppfattning av om och hur bedömningssystemet påverkar lärarrollen i en dansk och svensk gymnasieskola. (Master thesis in teacher education), Halmstad university college, Sweden https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:238613/FULLTEXT01.pdf