Naturfagkonferansen 2017

Naturfagkonferansen 2017 vert torsdag 19. oktober i Oslo, og vi har òg tilbod fredag 20. for dei deltakarane som ynskjer det.

Naturfagkonferansen 2017

Temaa for Naturfagkonferansen 2017 er Kreativitet og utforskande naturfag.

Praktisk informasjon om Naturfagkonferansen 2017. Konferansen er gratis, men nokre av heildagskursa fredagen har deltakaravgift og eiga påmelding. Påmeldingsfrist 5. oktober.

08.45–09.30 Registrering, kaffe, utstillinger
09.30–10.00 Åpning: Merethe Frøyland, Naturfagsenteret
Hilsen fra Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
10.00–10.30

Glem ei at du er støv! Glem ei at du er mer end støv

Alex Strømme

10.30–10.45 Pause
10.45–11.45

Parallellsesjonar 1 (vel éin av dei)

B/U/VPassar for alle
BPassar best for barnetrinnet
UPassar best for ungdomstrinnet
V: Passar best for vidaregåande opplæring

 

Kreativitet og deltakelse med utdanning for bærekraftig utvikling (B/U/V)
Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling kan gi rom for kreativitet, utforskning og deltakelse. Vi vil i løpet av sesjonen diskutere med lærerne hvordan naturfag kan samarbeide med andre fag slik at elevene forstår et tverrfaglig tema som bærekraftig utvikling. Sammen vil vi reflektere over skoleeksempler og se på hvordan undervisningen kan støtte kreativitet og utforskning og bidra til at elevene selv kan delta, påvirke og bidra til en bærekraftig fremtid.

Passer for alle.

Eldri Scheie, Karoline Mihle-Koller og Lene Halvorsen arbeider ved Naturfagsenteret med Den naturlige skolesekken.

 

Å skape innovasjonsmuligheter og utforskning (B/U/V)
Målet med opplegget er å inspirere lærere til å bruke innovasjon og utforskning tilpasset behovene til elever med stort læringspotensial i naturfag. I første delen av workshopen vil Idsøe vise konkrete tips og praktiske eksempler på hvordan man kan finne ut hvem elevene med stort læringspotensial i naturfag er, hvilke læringsbehov den enkelte har og hvordan man i sitt arbeid med elevene kan bruke utforskning og innovasjon for å imøtekomme disse behovene. Viktigheten av tilbud innen og utenfor skolen blir også presentert. I andre del av workshopen skal Dalby Andersen inspirere lærere til å anse innovasjon som en prosess som ikke bare har relevans i forbindelse med utviklingen av en ny teknologisk dings. Fokuset skal flyttes til elevens kompetanser til å inngå i og reflektere over innovasjonsprosessen. www.klimazirkus.com brukes som case for hvordan skoler og virksomheter kan samarbeide. NB! En del av sesjonen vil være på dansk.

Passer for alle.

Søren Peter Dalby Andersen er master i innovation og ledelse, prosjektleder ved Science Talenter (Astra, Danmark) og medstifter av www.klimazirkus.com, og Ella M. C. Idsøe er professor ved Naturfagsenteret.

 

Utforskende undervisning: Bærekraftig naturmangfold og Elektrisitet (B)
Naturfagsenteret viser smakebiter fra to utforskende undervisningsopplegg for barnetrinnet. I det ene opplegget får elevene brev fra en naturforvalter i kommunen som ber dem samle inn informasjon om forskjellige fremmede arter. Elevene reflekterer over bærekraftig utvikling gjennom de ulike øktene. I det andre skal elevene være elektrikerlærlinger som skal planlegge og legge det elektriske anlegget i et modellrom. På veien mot fagbrevet lærer elevene grunnleggende prinsipper om elektrisitet.

Passer best for 5.–7. trinn.

Øystein Sørborg, Majken Korsager, Rim Tusvik og Liv Oddrun Voll er alle ansatte på Naturfagsenteret.

 

Kreativitet satt i system (B/U)
I denne sesjonen skal du undersøke mystiske systemer og bruke kreativitet til å koble observasjoner med forkunnskaper om form og funksjon.

Passer best for barne- og ungdomstrinnet.

Sonja M. Mork og Berit S. Haug er førsteamanuenser ved Naturfagsenteret.

 

Verden et tastetrykk unna – Google Earth i undervisning (U/V)
Geofag og geografi omhandler planeten vi bor på, men et presset skolebudsjett, ditto tidsskjema og HMS-hensyn gjør det vanskelig å besøke studierelevante steder som ørkener, midtoseanske øyer og platetektoniske grenser. Google Earth lar lærere og elever utforske jorden sammen, og gir mulighet for å la elevenes forslag og spørsmål styre undervisningen. Dagsaktuelle hendelser som naturkatastrofer er spesielt lempelige å utforske i Google Earth. I denne sesjonen ser vi på noen eksempler på hvordan Google Earth kan brukes i geofag.

Passer best for videregående, men kan også passe for ungdomstrinnet.

Andreas Mattias Lundmark er førsteamanuensis ved Institutt for geofag, UiO

 

Det rette svaret, eller de gode løsningene? (U/V)
Vi lever i et samfunn i rask endring. For å henge med i utviklingen og for å skape løsningene på dagens og morgendagens utfordringer, trenger vi unge mennesker med en kombinasjon av gode kunnskaper i realfag og kompetanse til å se mulighetene og gjøre noe med det. Elever med god faglig kunnskap kombinert med evnen til å jobbe i kreative prosesser vil være godt rustet til å møte framtiden. I denne workshopen ser vi på hvordan vi kan bruke ulike kreative øvelser og teknikker for å legge til rette for elevenes kreative utfoldelse i realfagene.

Passer best for ungdomstrinnet og videregående.

Kristine B. Kostøl er leder for Lektor2, Anette Braathen er prosjektmedarbeider i Lektor2, begge er ansatt på Naturfagsenteret. Cathrine Jansen er ansatt i Ungt Entreprenørskap.

 

Kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring (U/V)
I sesjonen viser foredragsholderne hvordan lærere kan jobbe kreativt med kompetansemål og vurdering for læring. Det vises eksempler på hvordan jobbe med progresjon, elevmedvirkning, dybdelæring og tverrfaglig arbeid i en kompetansebasert læreplan. Målet er å motivere elevene gjennom å bruke deres interesser, førforståelser og faglige forutsetninger.

Passer best for ungdomstrinnet og videregående.

Dag Johannes Sunde og Trude Slemmen Wille er forfattere av boka Fra læreplan til klasserom.

 

Vel éin av parallellsesjonane når du melder deg på.

11.45–13.00 Lunsj. Utstillinger
13.00–14.00

Naturfagsenterets time

Oppdateringer og orienteringer om pågående prosesser ved Naturfagsenteret og i sektoren.

14.00–14.15 Pause
14.15–15.15

Parallellsesjonar 2 (vel éin av dei)

B/U/VPassar for alle
BPassar best for barnetrinnet
UPassar best for ungdomstrinnet
V: Passar best for vidaregåande opplæring


Tegning i naturfag – «a missing link»? (B/U/V)
Hvorfor bør vi tegne i naturfag? Hvorfor tegner barn? Hvorfor er det så mange barn som plutselig slutter å tegne? Når blir tegning foretrukket framfor tekst eller tale, og hva er det som gjør at så mange tror de ikke kan tegne?

Med utgangspunkt i disse spørsmålene får du konkrete eksempler på hvordan tegning kan brukes som språk og verktøy for å lære, reflektere og kommunisere, spesielt i naturfag, og forslag til hvordan skolen kan ivareta dette språket.

Passer for alle.

Helena Bichão er førsteamanuensis ved NTNU. Hun er biolog, og har undervist lærerstudenter i biologi i mange år.

 

Historiefortelling og kreativ skriving i naturfag (B/U/V)
Praktiske eksempler og inspirerende råd om hvordan historiefortelling kan være en naturlig del av naturfagundervisningen.

Passer for alle.

Jørgen Moltubak er forfatter av flere bøker, blant annet Fortellemagi – kunsten å bruke fortellinger i formidling (Gyldendal akademisk, 2017).

 

Salamanderkrigen – mestring, lærelyst og demokratisk deltakelse (B/U/V)
Amfibier finnes nær din skole. Hvordan kan du bruke dem til å gi elevene mestring i naturfag, la dem erfare verdien av vitenskapelige målinger, glede over naturen, forståelse for økosystemet og innsikt i reelle demokratiske beslutningsprosesser? Dette illustreres gjennom prosjekter fra to videregående skoler og tre barneskoler. Gjennom fangst og gjenfangst overvinner elevene frykten for slimete frosker og vortete padder. De opparbeider seg artskunnskap som overgår de fleste voksnes. De ser at målinger av antall, kjønn, art, vekt og sted har en verdi som kan brukes til å vurdere tilstanden til en populasjon og dens sårbarhet for menneskelig påvirkning. De blir utfordret til å komme med løsningsforslag for aktuelle problemstillinger. Elevenes arbeid og deres forskningsresultater har reell påvirkningskraft i lokal forvaltning av amfibier.

Passer for alle.

Jeroen van der Kooij er innehaver av «Naturformidling, konsekvensutredning og forskning van der Kooij».

 

Kan arbeid i naturfaget utvikle elevers språkforståelse? (B/U)
Sesjonen tar utgangspunkt i det vi vet om enspråklige og tospråklige elevers språklige utvikling og hvordan språklæring henger sammen med tekstforståelse og faglig utvikling. Deretter ser vi på i hvilken grad utforskende samtaler i naturfaget kan være egnet til å fremme elevers språklæring. Nyere norsk og internasjonal forskning vil bli presentert.

Passer best for barne- og ungdomstrinnet.

Veslemøy Rydland er professor ved Institutt for pedagogikk ved UiO.

 

Utforskende undervisning: Cella som system og Elektroniske kommunikasjonssystemer (U)
Naturfagsenteret viser smakebiter fra to utforskende undervisningsopplegg for ungdomstrinnet. I det ene opplegget får elevene i oppdrag å undersøke et meteorittfunn og samle bevis for om dette kan være spor av liv eller ikke. Gjennom oppdraget får elevene kompetanse i hvordan plante- og dyreceller er bygd opp og fungerer. I det andre opplegget får elevene i oppdrag å finne opp et smart klesplagg som kommuniserer elektronisk. Gjennom oppdraget lærer elevene hvordan elektroniske kommunikasjonssystemer fungerer og blir bevisst på positive og negative konsekvenser.

Passer best for ungdomstrinnet.

Aud Ragnhild Skår, Øystein Sørborg og Liv Oddrun Voll er alle ansatt ved Naturfagsenteret.

 

Ørets oppmerksomhet. Praktisk og estetisk arbeid med lydfenomener i naturfag- og fysikkundervisningen (U/V)
I denne sesjonen tematiserer jeg lytting som aktiv ferdighet for en mer utforskende undervisning om fenomenet lyd. Spørsmål jeg særlig går inn på er: Hvordan kan en styrking av elevenes oppmerksomme lytting fremme undervisning om lyd og akustikk? Hva kan naturfag- og fysikklæreren lære av musikeren og komponisten? Og er forbedret lytting overførbar til andre fag? Til slutt diskuterer vi sammen noen kjennetegn ved praktisk-estetisk arbeid i naturfag- og fysikkundervisning.

Passer best for ungdomstrinnet og videregående.

Edvin Østergaard er professor ved NMBU.

 

Vel éin av parallellsesjonane når du melder deg på.

15.15–15.30 Pause
15.30–16.00

Når naturfag blir underholdning – bekjennelser fra TV-verden

Eldrid Borgan har vært programleder i Schrödingers katt på NRK1. Hun har også vært med på å lage andre vitenskapsserier på NRK, som «Kampen om livet» med matematiker Jo Røislien og «Med livet som innsats» med fysiker Andreas Wahl. Hennes faglige bakgrunn er sivilingeniør i kjemi- og bioteknologi fra NTNU og doktorgrad i molekylærbiologi fra Universitetet i Oslo.

 

Heildagskurs fredag 20. oktober

Som i fjor blir det arrangert heildagskurs dagen etter konferansen for dei som ønskjer det.

Kursa til skolelaboratoria og Teknisk museum har eiga påmelding og kursavgift. Dei andre kursa er gratis, og du vel det du vil delta på når du melder deg på konferansen.

Etterutdanningskurs i fotosyntese og celleånding

Fotosyntese og celleånding er antakelig de aller viktigste biokjemiske prosessene vi kjenner til og er helt avgjørende for alt liv å jorda. I dette kurset presenterer vi en rekke enkle forsøk som kan benyttes i undervisningen. Forsøkene vil bli satt i sammenheng med karbonets kretsløp som i sin tur er et veldig viktig kretsøp med tanke på klimaendringene.

Kurset passer også for lærere som underviser i naturfag 8.–11. trinn samt biologi 2. Kurset passer også for lærere som underviser naturfag på 5.–7. trinn og som er nysgjerrig på å kjenne mer til disse prosessene. Flere av forsøkene kan fint benyttes på barnetrinnet. Mer informasjon og påmelding

Ved Skolelaboratoriet i biologi, UiO.

Fysikk i naturfaget på ungdomstrinn og Vg1

Kurset vil ta opp en del sentrale temaer fra fysikkdelen av naturfaget for årstrinn 8–11. Det vil bli rikelig anledning til faglige og didaktiske diskusjoner og til å prøve ut praktiske aktiviteter som kan brukes i klasserommet. Programmet vil omfatte fart, akselerasjon og krefter; arbeid og energi; solsystemet og universet (inkludert gravitasjonsbølger), alt med en "forskerspire-tilnærming". Mer informasjon og påmelding

Ved Skolelaboratoriet i fysikk, UiO.

Kjemi på ungdomstrinnet

Kurset tar utgangspunkt i fire kompetansemål etter 10. årstrinn:

  • Undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen, og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger
  • Undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske egenskaper
  • Planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff
  • Undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på fremstillingsmåter og bruksområder

På kurset får deltagerne prøve ut praktiske aktiviteter som er knyttet til de ulike kompetansemålene, og det blir anledning til faglige og didaktiske diskusjoner rundt forsøkene. Mer informasjon og påmelding

Ved Skolelaboratoriet i kjemi, UiO.

Inspirasjonsdag for elektriske naturfaglærere

Oslo vitensenter og Norsk Teknisk Museum inviterer naturfagslærer på 5.–10. trinn, til inspirasjonsdag. Målet er å gi deg inspirasjon til praktiske oppgaver, forsøk og vurderingsformer som du kan ta med deg, og bruke i ditt klasserom allerede neste naturfagstime. Temaet før lunch er elektriske kretser, og du vil da delta på to praktiske workshops. Her vil du få hands-on erfaring med hvordan man kan kombinere design og kreativitet, med undervisning og forståelse, av elektriske kretser. Dagen avsluttes med et vitenshow, med enkle og lite ressurskrevende forsøk. Forsøkene kan brukes som krydder innenfor ulike kompetansemål, for å sprite opp naturfagundervisningen. Mer informasjon og påmelding

Micro:bit – ta kodingen ut av dataskjermen

Hvordan undervise koding, hvordan bygge opp forståelse for koding over tid. Hvordan kombinere koding på data med noe konkret og fysisk? Dette blir temaene for micro:bit-kurset hos Teknisk museum. Vi starter grunnleggende med hvordan man kan gi en god og trygg inngang til koding, og forståelse av hva det kan brukes til. Etter lunch vil vi jobbe med hvordan man kan bruke Micro:bit til å kode noe fysisk som en robot eller bil. Det vil være mye hands-on aktiviteter, og deltakerne må være forberedt på selv å være delaktige i oppgavene som gis. Kurset passer for de som skal begynne å undervise i koding, de som ønsker inspirasjon og faglig påfyll og de som er litt nysgjerrig på hva koding er. Mer informasjon og påmelding

Passer for lærere på mellomtrinn og ungdomsskole (5.–10. trinn).

Dybdelæring og Nysgjerrigpers utforskende arbeidsmetode

Vi ønsker velkommen til en aktiv og inspirerende sesjon! Kursholder vever sammen et program med både forsøk, praktiske tips og gode praksisfortellinger.

Kursdeltakerne får med dette en grundig innføring i hvordan man kan jobbe etter Nysgjerrigpers utforskende arbeidsmetode, forskerspiren i praksis, sammen med elever.

Ved Annette Iversen Aarflot, Nysgjerrigper. Passer best for lærere og skoleledere på 1.–7. trinn.

Planter og dyr – undersøkelsesbasert undervisning i naturen

Ved hjelp av tilgjengelige ting lærer vi om de levende organismene vi kan se rundt oss i systematikk, bygning, levevis og formering hos planter og dyr. Opplegget foregår dels inne på Naturhistorisk museum og dels ute i Botanisk hage på Tøyen.

Ved Marit Grønbech, Naturhistorisk museum, UiO. Passer best for lærere på 4.–7. trinn.

La elevene dine gjennomføre et nervepirrende romoppdrag i klasserommet med Andøya Mission Control

«Andøya Mission Control» er et internettbasert læringsprosjekt som lar elever på ungdomstrinnet gjennomføre et oppdrag i verdensromnmet, direkte fra klasserommet! Dette blir gjennomført i samarbeid med NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) ved Andøya Space Center.

Ved Ørjan Vøllestad, NAROM. Passer best for lærere på ungdomstrinnet.

Internett finner deg

Naturfagsenteret har utviklet et undervisningopplegg for ungdomstrinnet om elektroniske kommunikasjonssystemer. Deltakerne vil gjennomføre en del av aktivitetene i opplegget og få innføring i faglig bakgrunn og overordnede prinsipper for elektroniske kommunikasjonssystemer med eksempel fra internett og mobiltelefon.

Ved Liv Oddrun Voll, Naturfagsenteret. Passer best for lærere på ungdomstrinnet.

 

Påmelding

 

Påmeldingsfrist 5. oktober.