Elevprodukt

Fra informasjonssøk på Internett til kunnskapsintegrasjon i naturfag

Ungdom er svært aktive brukere av IKT og Internett, særlig i fritiden. Flere studier viser at bruk av IKT i skoletiden i dag oftest er knyttet til informasjonssøk på Internett og bruk av Office-programmer som Word, Power Point og Excel – en situasjon ikke ulik den vi hadde for 10 år siden…

Elevprodukt

Bakgrunnen for prosjektet er flere studier som viser at bruk av IKT i skolen dreier seg mye om informasjonssøk på Internett. ITU Monitor 2007 viser at Internett anvendes hyppig av elever på alle trinn til informasjonssøk og som oppslagsverk. Elevene bruker i liten grad fagsider og nettportaler som er tilrettelagt for bruk i skolen (Arnseth Hatlevik Kløvstad Kristiansen, & Ottestad, 2007). Videre vet vi at Internett oppleves som en frustrerende informasjonskilde for mange elever som er vant til tilrettelagt faginnhold i lærebøker. Mange elever mangler rutiner for informasjonssøk og kritisk vurdering av informasjon.

En studie om informasjonssøk hos elever fra og med barnetrinnet til og med videregående skole i Sverige viser at det er små forskjeller i hvordan elever i ulike aldersgrupper søker etter og anvender informasjon. Søk etter enkle faktaopplysninger dominerer på alle alderstrinn. Forskerne kan ikke spore utvikling mot mer kvalifiserte måter å bedømme relevans eller forholde seg kildekritisk, og konkluderer med manglende progresjon i utvikling av informasjonskompetanse i grunnskolen og videregående skole (Alexandersson & Limberg, 2004).

Men hva er det egentlig som er avgjørende for et godt informasjonssøk? En del felles kriterier går igjen i mange internasjonale studier:

  • Undervisning om informasjonssøk må integreres i arbeid med faglige emner 
  • Forhåndskunnskaper
  • Meningsfylte oppgaver
  • Avgrensede og fokuserte problemstillinger (Vide oppgaver innbyr ikke til tolkning, analyse og kritisk tenkning) 
  • Nok tid til å fullføre oppgaven

Prosjektets mål

  • Utvikle pedagogiske modeller innen naturfagsundervisning der bruk av IKT gjør at elevene kan kombinerer stoff fra forskjellige kilder og sette dette sammen til kunnskapsprodukter
  • Strukturere en omgivelse for læring – ved å designe nye og ta i bruk eksisterende elementer – som lar elever samarbeide om søk og simulering, samt ta i bruk egne bidrag fra tidligere arbeid
  • Studere hvilke strategier elevene tar i bruk når de arbeider med flere kilder og hvordan de kan utvikle et repertoar av forskjellige læringsstrategier

Prosjektet ble ledet av Sonja M. Mork. Doris Jorde og Øystein Sørborg deltok også.

Referanser

Alexandersson, M., & Limberg, L. (2004). Textflyt och sökslump - informasjonssökning via skolbiblioteket. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Arnseth, H. C., Hatlevik, O., Kløvstad, V., Kristiansen, T., & Ottestad, G. (2007). ITU Monitor 2007. Skolens digitale tilstand 2007. Oslo: Universitetsforlaget.

Nettressurser

(diigo.com)
(netvibes.com)