Nyhet

Ekstra time i realfag bør gå til naturfag

Hvis elevene skal få dyp forståelse i et så viktig fag som naturfag, er det fornuftig å gi det mer undervisningstid, skriver Unni Eikeseth ved Institutt for lærerutdanning, NTNU og Naturfagsenterets leder Merethe Frøyland i dette innlegget.

I den nye regjeringsplattformen er det satt av en ekstra undervisningstime til realfag uten at det er spesifisert om timen skal legges til matematikk eller naturfag. Når vi vet at to av tre ungdommer kjeder seg på skolen, er det viktig å øke timetallet i fag som kan by på variert og utforskende undervisning, gjerne utenfor klasserommet. Vi mener derfor det er gode grunner til å la den ekstra timen gå til naturfag. Undersøkelser, deriblant den siste TIMSS-rapporten fra 2015, viser at norske elever kommer til skolen med et positivt forhold til naturfag, og at de blant annet gleder seg til forsøk. I en travel skolehverdag er det likevel slik at praktiske aktiviteter og ekskursjoner til nærmiljø er tidkrevende og gjerne blir nedprioritert. Med mer tid tilgjengelig for å gjennomføre slike aktiviteter kan elever få en mer variert og motiverende skolehverdag.

Norge har få timer i naturfag sammenlignet med andre land

Med sine 615 timer totalt gjennom grunnskolen har naturfag færre timer enn norsk, matematikk, kroppsøving, samfunnsfag og kunst og håndverk. Til sammenligning har matematikk nesten dobbelt så mange timer: 1201 timer. Norsk grunnskole har også få timer i naturfag i forhold til andre land. Sammenligner vi oss med OECD-landene er vi blant de landene med færrest timer i naturfag. Ifølge den internasjonale elevundersøkelsen TIMSS 2015 har elevers prestasjoner sammenheng med antall timer i fagene. Den samme TIMSS-undersøkelsen viser også at norske elever har mindre framgang i naturfag sammenlignet med matematikk.

Naturfag er ikke ett fag, men mange

Til tross for at naturfag blir omtalt i entall er det i realiteten en samling av hele 5 fag: biologi, kjemi, fysikk, geofag og teknologi. Like før prosessen med fagfornyelsen ble det levert en rapport med anbefaling om at teknologifaget bør bli et eget fag. Dette ble ikke tatt til følge. I fagfornyelsen har også programmering kommet inn som et viktig område i naturfag, selv om matematikk får hovedansvaret for dette. Alle naturfagene har tidkrevende praksiser og tenkemåter som er forskjellige alt etter hvilket fagområde det handler om. Med en så omfattende samling av tidkrevende fag på så få undervisningstimer er det åpenbart utfordrende for elever å oppnå dybdelæring i naturfag.

Naturfag sentralt for tverrfaglige temaer

I fagfornyelsen er det innført tre tverrfaglige temaer som skal gå igjen i alle fag. Dette er folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Særlig de to første forutsetter grunnleggende kunnskaper i naturfag. Selv om det ikke er ett fag alene som vil ha ansvar for å løse vår tids største utfordringer, er det helt sikkert at man ikke kommer noen vei uten kunnskaper og ferdigheter i naturfag og teknologi.

Hvis elevene skal få dyp forståelse i et så viktig fag som naturfag, er det fornuftig å gi det mer undervisningstid.

 

En redigert versjon av dette innlegget ble publisert i Klassekampen 25.03.2019.