Hopp til hovedinnhold

Bakgrunnen for prosjektet

Ideen til prosjektet Inkludering for alle oppsto i forbindelse med et samarbeid mellom SEIL i Asker kommune og Naturfagsenteret. Samarbeidet besto i gjennomføring av lærernettverk for didaktisk kompetanseutvikling knyttet til fagfornyelsen. Lærerne som deltok i nettverkene fikk blant annet i oppgave å prøve ut konkrete undervisningsaktiviteter med egne elever, som utgangspunkt for erfaringsdeling og refleksjon i nettverket om temaer som dybdelæring og utforskende arbeidsmåter. Da lærerne delte erfaringer etter å ha prøvd ut aktivitetene, kom det fram at aktivitetene skapte stort engasjement og bred deltakelse blant elevene – også blant elever som lærerne ellers opplevde var vanskelige å engasjere og inkludere i undervisningen. Naturfagsenteret har mottatt mange tilsvarende tilbakemeldinger fra lærere som har brukt undervisningsopplegg fra nettsiden naturfag.no, som er Naturfagsenterets nettsted for lærere. Aktivitetene som ble brukt i nettverkene var også hovedsakelig hentet herfra.

De involverte i samarbeidet fra SEIL i Asker og fra Naturfagsenteret, ble nysgjerrige på hva det var ved aktivitetene som bidro til inkludering, og ønsket å utforske dette videre i samarbeid. Med midler fra Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Kompetanseløftet) og Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp), ble prosjektet Inkludering for alle etablert. Målet har vært å utvikle en modell for inkluderende undervisning, med utgangspunkt i moduler for kompetanseutvikling til gjennomføring lokalt på skoler i Asker i samarbeid med PPT. Dette er i tråd med at PPT sitt nye mandat sier at de skal jobbe tett og forebyggende med skolene for å inkludere flest mulig elever i felleskapet og redusere antall henvisninger.