Forskning og utvikling av Realfagsløyper

Bakgrunn

Realfagsløyper er ett av flere tiltak gjennom regjeringens realfagsstrategi1.  Strategiens mål er å forbedre motivasjon, læring og resultater i realfagene. Realfagsløyper er en digital portal som inneholder moduler som kan støtte lokal kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk for ansatte i barnehager og skoler. Strukturen i modulene i Realfagsløyper bygger på prinsipper for effektiv kompetanseutvikling2. Realfagsløyper tilpasses enkelt lokale behov ved at ansatte på skolen og i barnehagen selv bestemmer tema og framdrift for arbeidet. Dette er i samsvar med Regjeringens nye kompetansemodell3 som trådte i kraft 1.1.2018. En del av utviklingen av Realfagsløyper er å kvalitetssikre innhold, design og brukervennlighet.

Mål

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan Realfagsløyper fungerer på skoler og hva lærere får ut av å jobbe med Realfagsløyper. Vi ønsker å identifisere hva som er viktige elementer i designet av Realfagsløyper for å støtte kompetanseutvikling hos lærerne. Videre ønsker vi å undersøke hvordan innholdet i Realfagsløyper kan støtte utvikling av læreres kompetanse i å undervise naturfag slik at det fremmer læring og motivasjon hos elevene.

Overordna forskningsspørsmål

  1. Kvalitetssikring av Realfagsløyper
  • Hvilke nøkkelfaktorer kan identifiseres hos skoler som lykkes med implementeringen?
  • Hvilke utfordringer opplever skolene i implementeringen og hvordan løser de disse?
  • Hvordan fungerer strukturen (ABCD) i Realfagsløyper i et lærende nettverk?
  1. Utbytte av arbeidet med Realfagsløyper
  • Hvordan utvikles læreres kompetanse innen ulike tema når de deltar i Realfagsløyper?
  • Hvordan kan deltakelse i Realfagsløyper forberede lærerne til fagfornyelsen?
  • Hvordan implementerer lærerne materiale og kunnskap fra Realfagsløyper i videre praksis?
  • Hvordan støtter Realfagsløyper lærere i refleksjon og metarefleksjon?

Metoder

For å få være tett på praksisfeltet følger Naturfagsenteret skolenes arbeid med Realfagsløyper i regionale nettverk og i implementeringsarbeidet på skolene helt ut i klasserommet. Vi gjennomfører kvalitative casestudier på utvalgte skoler. På skolene følger vi lærere gjennom alle fasene i Realfagsløyper: A – forarbeid, B – samarbeid, C – Utprøving og D – Etterarbeid. I tillegg følger vi lærere og skoleledere som skal lede implementeringsarbeidet på egen skole når de deltar på Naturfagsenterets nettverkssamlinger. Datainnsamling vil primært foregå ved bruk av videoobservasjon med lydopptak og gruppeintervjuer.

Varighet

Oppstart høsten 2018.

Publikasjoner

Fagfellevurderte presentasjoner

Korsager, M., Dahl M. G., Reitan, B. (2019). Teachers on the Math and Science Trails. ESERA, Bologna, Italy, August 26-30, 2019.

Korsager, M., Dahl M. G., Reitan, B. (2019). Teachers on the Math and Science Trails to become reflective practitioners? QUINT, University of Oslo, Norway, 18 – 20 June 2019.

Korsager, M., Reitan, B., Dahl M. G., Skår, A. R., Frøyland, M. (2020). The art of designing teacher professional development program. NFSUN, VIA University College in Aarhus, Denmark, Usatt til juni 2021.

Sentrale referanser

1 Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)

2 Birman, B. F., Desimone, L., Porter, A. C., & Garet, M. S. (2000).

3 Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

 

Prosjektleder