Hvordan kan vi identifisere elever med stort læringspotensial?

Forskning anbefaler at skolen bruker flere kartleggingsinstrumenter når de skal finne fram til aktuelle elever i denne gruppen. Nedenfor gjør vi greie for hva som karakteriserer elever med stort læringspotensial generelt, hva som er spesielle karakteristika for elever med stort naturfaglig potensial og metoder for å finne fram til de «rette» elevene. Mye av dette stoffet er hentet fra boka Elever med akademisk talent i skolen av Ella Cosmovici Idsøe. De begrepene og kriteriene som vi gjengir, er kjennetegn som går igjen i litteraturen og som kan gi en indikasjon på egenskaper hos eleven. Men det må understrekes at det ikke er noen eksakt vitenskap å kategorisere elever.

Hvordan kan vi identifisere elever med stort læringspotensial? (elever med stort akademisk talent)

Barn med stort læringspotensial er en veldig mangfoldig gruppe, og det er viktig å kjenne til og kartlegge de mest relevante egenskapene deres.

Den nyeste forskningen sier at «gifted brain is characterised by high-level prefrontal cortical functioning within a bilateral fronto-parietal network» (Haier et al. 2004; Geake, 2009). Det betyr at:

 • De tenker fortere (høyere prosesseringshastighet)
 • De tenker mer komplekst
 • Mer opptatt av fremtidstenkning, innsiktsfull tenkning, og intuisjon
 • Mer avslappet og konsentrert læring, høyere kapasitet i arbeidsminnet – avansert kunnskapsbase
 • Bedre fokusering av oppmerksomhet, dybdespørsmål

Nedenfor finner du en oversikt over noen utsagn som karakteriserer elever med stort læringspotensial. Det er slik at elever har noen av disse egenskapene i mer eller mindre grad.

 • Stiller ofte spørsmål
 • Er svært nysgjerrige
 • Er mentalt og fysisk involvert
 • Har ville, rare ideer
 • Er lekne, men gjør det godt på prøver
 • Diskuterer detaljert, utbroderer
 • Er forbi alderstrinnet
 • Viser sterke følelser og meninger
 • 1–2 repetisjoner før mestring
 • Bygger abstraksjoner
 • Foretrekker voksne
 • Trekker slutninger
 • Starter prosjekter
 • Er intens
 • Skaper nytt
 • Liker læring
 • Bearbeider informasjon
 • Oppfinner
 • God gjetter
 • Trives best med kompleksitet
 • Er ivrig observerende
 • Er svært selvkritisk
 • Blir lett klassens klovn
 • Kjemper mot rutiner

Karakteristika blant elever med naturfaglig potensial

Det er ikke alltid lett å finne fram til de elevene som tilhører gruppen elever med stort læringspotensial i naturfag.

Kjennetegn som oftest nevnes i litteraturen:

 • Liker å undersøke og utforske naturfagrelaterte emner
 • Kan formulere sunne hypoteser basert på fakta
 • Forstår den vitenskapelige prosessen
 • Stiller analytiske spørsmål (dvs. spørsmål om elementene i eller delene av et problem)
 • Starter undersøkelser innen naturfag på egen hånd
 • Er observant og ser detaljer
 • Kan bruke et vitenskapelig funn fra én situasjon i en annen
 • Er effektiv innen deduktiv tenkning (dvs. kan starte med et stort område og dele det opp i biter)
 • Finner raskt ut av relasjoner mellom årsak og virkning
 • Forstår hvordan hendelser innen naturfag henger sammen

Ulike metoder for å velge ut elever til målgruppen:

Nedenfor har vi listet opp noen metoder for å identifisere/kartlegge elever med stort læringspotensial. Vi har delt dem inn i subjektive og objektive vurderinger.

 1. Subjektive vurderinger: fra skole og familie
  1. lærervurderinger
  2. foreldrevurderinger
  3. vennerapporteringer
  4. selvrapportering
  5. mappeevalueringer
 2. Objektive vurderinger
  1. nasjonale kunnskapstester (verbal, matematisk, kunstnerisk, osv.)
  2. kreativitetstester
  3. motivasjonskalaer
  4. interesseskalaer
  5. intelligenstester

Viktig å vite fra forskningsfeltet

 • “Å ha stort potensial” er nødvendig, men ikke nok for å utvikle prestasjonene
 • Interesse og motivasjon for et felt/område er også nødvendig for å oppnå ekstraordinære resultater
 • Ikke minst er det viktig med tilpassede undervisningsstrategier og sosial og emosjonell støtte for å lykkes i å utvikle potensialet

Anbefalt litteratur 

NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Ella Cosmovici Idsøe (2014): Elever med akademisk talent i skolen. Cappelen Damm Akademisk

Jørgen Smedsrud og Kjell Skogen: Evnerike elever og tilpasset opplæring (2016). Fagbokforlaget.

Kjell Skogen og Ella C. Idsøe (2011): Våre evnerike barn. En utfordring for skolen. Høyskoleforlaget.