«Skriv ditt valg - jenter som kan, vil og får det til»

Bakgrunn
Vi vet mye om ungdoms holdninger til naturvitenskap, faglige prestasjoner og utdanningsvalg, takket være studier og spørreundersøkelser som ROSE, TIMSS, PISA, Eurobaromenter, Vilje-con-valg, IRIS etc., men vi vet fortsatt lite om hvorfor enkelte jenter går motstrøms og velger utradisjonelt, og i hvilken grad disse valgene er “kjønnet”. Mitt formål med forskningsprosjektet “Skriv ditt valg – jenter som kan, vil og får det til”, er å bidra med ny kunnskap om jenter og realfag og undersøke hvordan slik kunnskap kan utfordre etablerte forestillinger om jenter og realfag.

Tilnærming
Prosjektet føyer seg inn i en fenomenologisk forskningstradisjon som fokuserer på jentenes livsverden og hverdagsforståelse. Jeg vil analysere historiene ved hjelp av narrative metoder. Narrative metoder vektlegger hvordan informantene selv uttrykker seg og hva dette kan fortelle om et fenomen. En slik fortolkende tilnærming knytter forskningsprosjektet til et overordnet vitenskapssyn der individets forståelse og oppfatning av sin plass i relasjon til omgivelsene vektlegges. Vitenskapssynet kan betegnes som feministisk fenomenologisk konstruksjonisme, i det jeg vektlegger både sosiokulturell, språklig og kroppslig meningsskaping i relasjon til den sosiale og fysiske verden.

Livsberetninger
Høsten 2009 lanserte jeg nettsiden ”Skriv ditt valg”. Hensikten var å invitere jenter som hadde valgt utradisjonelt til å dele sin historie med meg. Nettsiden innholder informasjon om utvalgskriterier, regler for deltakelse og opplysninger om videre bruk av historiene, etc. Fristen for innsending var 31.12.2009. (Se lenke til høyre; Utlysningsteksten).

Noen foreløpige refleksjoner
Normer og verdier eksisterer blant annet i form av stereotype oppfatninger, eller metahistorier om jenter og realfag. Slike diskurser kan reproduseres uten motstand, fordi vi tar kunnskapen for gitt. Det sies at jenter velger konvensjonelt og tradisjonelt; flertallet velger utdanning og yrke i tilknytning til helse og omsorg. Jentene i mitt materiale bryter med disse konvensjonene gjennom sine handlinger. De har valgt å studere realfag med lav kvinneandel. De utgjør en minoritet. Historiene åpner for mange interessante tolkninger, som vil utgjøre grunnlaget for eget doktorgradsprosjekt og videre oppfølging av informantene.

Veien videre
Analyser av beretningene sammenlignes og diskuteres i lys av funn fra spørreundersøkelsen Vilje-con-valg, som ble lansert høsten 2008, og det EU-finansierte forskningsprosjektet IRIS (2009).

Intensjonen er å følge opp et knippe nøkkelinformanter gjennom realfags-studiene og ut i arbeidslivet. Dette innebærer at “Skriv ditt valg – jenter som kan, vil og får det til” er en longitudinell studie, som forhåpentligvis vil bidra med ny og nyttig kunnskap om jenters utdanningsvalg i et samfunn som topper likestillingsbarometrene.

Prosjektet ble ledet av Marianne Løken

På andre språk