miljølære.no

miljølære.no er eit verktøy for opplæring i berekraftig utvikling. Nettstaden inneheld aktivitetar som elevar kan gjennomføre i nærområda sine. Resultata av undersøkingane blir lagde inn i ein felles database som gjer det mogeleg å samanlikne eigne observasjonar og observasjonar gjort av andre.

Dagleg drift av miljølære.no blir utførd av Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen på oppdrag av og i samarbeid med Naturfagsenteret.