Forskerføttermodellen

Forskerføttermodellen for god og variert undervisning i naturfag

Forskerføttermodellen for god og variert naturfagundervisning har sitt utspring i Naturfagsenterets prosjekt Forskerføtter og leserøtter som har oversatt og tilpasset undervisningsenheter fra det amerikanske prosjektet Seeds of Science, Roots of Reading (Barber et al. 2007, Cervetti et al. 2006).

Forskerføttermodellen bygger på denne definisjonen av utforskende undervisning:
Utforskende undervisning er drevet av nysgjerrighet. Det involverer undring, å stille spørsmål og å observere. Det innebærer også å lese bøker om hva andre har lært, planlegge undersøkelser, samle og analysere informasjon, tenke over hva en har lært i lys av nye bevis, og å foreslå forklaringer og forutsigelser. Utforskende undervisning fordrer kritisk og logisk tenkning, å tenke over alternative forklaringer og evne til å forandre egne ideer. Både forskere og gode lesere er utforskende! (Barber, 2009)

Sentrale prinsipper i Forskerføttermodellen er:

  1. Varier aktiviteter: Gjør det! Les det! Si det! Skriv det!
  2. Gi elevene utforskende aktiviteter (førstehånds og andrehånds)
  3. Fokuser på få begreper
  4. Gi tydelige instruksjoner og vis sammenhenger
  5. Synliggjør naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Systematisk arbeid med utforskende aktiviteter og grunnleggende ferdigheter knyttet til et tema i naturfag gir synergieffekter: Elevene bruker grunnleggende ferdigheter for å lære naturfag samtidig som naturfag brukes som en kontekst for elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter.

Undervisningsenhetene fra Forskerføtter og leserøtter går over flere uker, har tydelig progresjon og vekt på utforskende aktiviteter og grunnleggende ferdigheter. Les mer her!

Referanser

Barber, J., Pearson, Cervetti, Bravo, Hiebert, Baker, . . . Webb. (2007). An integrated Science and Literacy Unit. Seeds of Science. Roots of Reading. Nashville: Delta Education.

Barber, J. (2015). How to Design for Breakthrough: A story of Collaborative Design across Disciplines. Educational Designer. Journal of the International Society for Design and Development in Education, 2(8), 1-27.

Cervetti, G. N., & Barber, J. (2008). Text in Hands-On Science. In E. H. Hiebert & M. Sailors (Eds.), Finding the right texts for beginning and struggling readers: Research-based solutions. New York: Guilford.

Cervetti, G. N., Pearson, P. D., Bravo, M. A., & Barber, J. (2006). Reading and writing in the service of inquiry-based science. . In R. Douglas, M. Klentschy & K. Worth (Eds.), Linking science and literacy (pp. 221-244). Arlington, VA: NSTA Press.

Ødegaard, M., Haug, B. S., Mork, S. M., & Sørvik, G. O. (2016). På forskerføtter i naturfag: Universitetsforlaget.

Nettressurser

(naturfag.no)
Oppsummering av høstens kursevalueringer (2014)