Andre nasjonale sentre

Naturfagsenteret er ett av totalt ti nasjonale sentre underlagt Utdanningsdirektoratet.

Skrivesenteret

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning skal styrke skrivekompetansen hos barn, unge og voksne. Skrivesenteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag og på ulike opplæringsnivå. Senteret ligger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Nynorsksenteret

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa. Senteret legg vekt på å utvikle metodar og arbeidsmåtar som kan skape språkkompetanse og motivasjon.

Lesesenteret

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking er en del av Universitetet i Stavanger. Senteret har oppgaver innenfor universitetet knyttet til utdanning og forskning på to områder: spesialpedagogikk og lesevitenskap. Senteret har oppgaver som landsdekkende kompetansesenter innen lese- og skrivevansker (dysleksi). Denne delen av senteret er knyttet til Statped. Senteret har også fått oppgaver på et utvidet arbeidsområde i forhold til leseopplæring og leseutvikling.

Matematikksenteret

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen ble opprettet den 1. august 2002 og har som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Senteret skal også bidra til et tett og godt nordisk samarbeid.

Kunst- og kultursenteret

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa vart etablert 1. januar 2007. Senteret er lokalisert til Høgskolen i Bodø og skal vere eit nasjonalt ressurssenter for grunnskulen, vidaregåande opplæring, høgare utdanning og barnehagar. Regjeringa har etablert senteret for å styrkje kunst og kultur i opplæringa og skal vere eit nasjonalt ressurssenter.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ble etablert 1. januar 2004 med bakgrunn i Regjeringens strategiplan: "Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009".

Fremmedspråksenteret

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen er et ressurssenter for fremmedspråk i opplæringen. Hovedmandatet er å arbeide for at fremmedspråkopplæringen får høy kvalitet og at Norge blir et land med høy språkkompetanse i mange fremmedspråk.

Læringsmiljøsenteret

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ble opprettet 1. januar 2013. Senteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester, bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling og bidra til økt kvalitet i læringsmiljø for barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne. 

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 

Høgskolen i Bergen er vertskap for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Senteret jobber med å synliggjøre og formidle sammenhengene mellom fysisk aktivitet, ernæring og læring.

Nettressurser