Videreutdanning for lærere i geofag

2007 og 2008 arrangerte Naturfagsenteret flere korte etterutdanningskurs for lærere som startet opp med det nye faget. I 2009 har Naturfagsenteret, som ledd i Geoprogrammet og i samarbeid med Institutt for geofag ved UiO, utarbeidet en kursrekke på fire moduler for videreutdanning av geofaglærere. Videreutdanningen inneholder 50 % geofag og 50 % didaktikk.

Hver modul er på 15 studiepoeng og går over to semestere. De fire modulene tilbys etter hverandre over fire år. Det er fire samlinger á tre dager for hver modul, og ellers selvstendig arbeid knyttet til eget arbeid med undervisning i geofag. Videreutdanningstilbudet er gratis, men reise og opphold på samlinger må betales av deltakerne.

Det er et begrenset antall studieplasser. I den grad det er ledig plass etter at geofaglærere har søkt om plass for videreutdanning, tilbys studiet også for andre enn lærere som underviser i geofag. Ved ledig plass vil det også være aktuelt for geofaglærere å delta på samlinger i studiet bare som etterutdanning.

Nedenfor finner du en oversikt over de fire modulene i videreutdanningstilbudet. Modulene kan tas enkeltvis – uavhengig av hverandre.

Tittel på modul Tidspunkt
Arbeid i geotop – feltarbeid i geofag Høst 2009 – vår 2010
Naturkatastrofer – argumentasjon og rollespill i geofag Høst 2010 – vår 2011
Georessurser og miljø – vurdering i geofag Høst 2011 – vår 2012
Jorda i forandring – læringsteori benyttet på geofagundervisning Høst 2012 – vår 2013

Første modul i videreutdanningen for lærere er ”Arbeid i geotop – feltarbeid i geofag”. Læreplanen for programfag geofag viser at feltarbeid – gjerne i skolens umiddelbare nærhet – er et viktig prinsipp i det nye faget. Det er ganske lite feltarbeid i norsk skole, og spesielt mangler skolen tradisjoner for geofaglig feltarbeid. Læreplanen for geofag bruker begrepet GEOTOP om et feltområde der det gjøres geofaglige observasjoner og de geofaglige forholdene blir analysert.

Modul to kombinerer geofaglig stoff om naturkatastrofer med undervisning om bruk av rollespill og argumentasjon. Modulen skal gi solid bakgrunn for å undervise i hovedområdet Naturkatastrofer. Det handler om hvordan naturkatastrofer rammer natur, samfunn og mennesker, om konsekvenser av naturkatastrofer og om hvordan media presenterer katastrofene. I tillegg handler hovedområdet om organiserte tiltak ved naturkatastrofer, som varsling, beredskap og fysiske tiltak, og om betydningen av internasjonalt samarbeid.

Tredje modul tar for seg georessurser. Dessuten behandles vurdering i geofagundervisningen i denne modulen. Georessurser spiller en stor samfunnsmessig og økonomisk rolle i det norske og internasjonale samfunnet. Georessurser er av mange slag: bergarter, løsmasser, vann og atmosfære. Det dreier seg om hvordan bergarter og løsmasser kan brukes som råvarer til industri, veibygging og bygningsindustri. Videre handler det om georessurser som energikilder. I undervisningen er det en stor utfordring å gi elevene et godt geofaglig grunnlag når de senere skal delta i demokratiske beslutninger om ressursutnyttelse eller vern av naturmiljøer.

Fjerde og siste modul tar for seg hovedområdet ”Jorda i forandring”. Videre går dette emnet inn på grunnleggende læringsteori. Jorda i forandring handler om hvordan bergarter, løsmasser, landformer og værfenomener dannes. Modulen handler også om de store havstrømmene og hvordan de virker inn på klimaet, og klimatiske forandringer som kan være skapt av mennesker.

Prosjektdeltaker

Nettressurser

(uio.no)