Vilje-con-valg

Det er mange faktorer som spiller inn når unge skal velge utdanning og yrke, og vekten de ulike forholdene tillegges vil variere fra person til person. Vilje-con-valg var et forskningsprosjekt fra 2007 til 2012 ved Naturfagsenteret og Fysisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Bakgrunnen for prosjektet var den lave rekrutteringen av ungdom generelt og jenter spesielt til en del realfaglige utdanninger og yrker, særlig matematikk, fysikk og teknologi, og det relativt høye antallet studenter som ikke gjennomfører studiet.

Grubletegning til Vilje-con-valg

Forskningsprosjektet Vilje-con-valg utviklet direkte anvendbar kunnskap for å bedre rekrutteringen og kjønnsbalansen og å redusere frafallet ved studier i matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT). Vilje-con-valg hadde ekstern finansiering fra NITO, NHO, Kunnskapsdepartementet, Nasjonalt fakultetsmøte for realfag, Energi Norge, Norsk Industri, Norsk Teknologi, Oljeindustriens Landsforbund, Tekna og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Høsten 2008 samlet norske universiteter, høgskoler og videregående skoler data fra studenter og elever med Vilje-con-valgs spørreskjema. Totalt har ca. 14 000 ungdommer fylt ut spørreskjemaet: Drøye 6000 realister, 3000 ikke-realister, 1700 elever i vgs ved studieforberedende og 3000 ved yrkesfag. De viktigste resultatene fra prosjektet er publisert i en rekke rapporter og vitenskapelige artikler, og flere av disse kan lastes ned i PDF-format fra listen nedenfor.

Forskningsprosjektet IRIS (Interests & Recruitment in Science) hadde i stor grad samme problemstillinger som Vilje-con-valg, men med et internasjonalt perspektiv. I tillegg til en stor spørreundersøkelse, inneholdt IRIS ulike kvalitative komponenter. Prosjektperioden løp mellom 2009 og 2012, men resultater fra prosjektet blir fortsatt publisert. IRIS ble koordinert og ledet fra Fysisk institutt og Naturfagsenteret, og var finansiert gjennom EUs 7. rammeprogram.

Prosjektledere var Ellen K. Henriksen og Maria Vetleseter Bøe.

På andre språk