Geoprogrammet

Naturfagsenteret har utviklet et 5-årig Geoprogram som har som mål å styrke det nye geofaget. Dette programmet er mulig å realisere på grunn av støtten fra Statoil på 10,8 millioner. Geoprogrammet startet sommer 2008.

Lagdelt fjell

I forbindelse med Kunnskapsløftet (K06) har videregående fått et nytt naturfag: geofag. Dette blir tilbudt som programfag (tidligere kalt studieretningsfag) i videregående skole på lik linje med fysikk, kjemi og biologi.

Det innebærer at:

  • geofaglig kunnskap blir i større grad enn tidligere en del av allmennkunnskapen.
  • de som velger geofaglig profesjonsutdanning vil ha et mye bredere og dypere kunnskapsnivå når de starter studiet sammenlignet med slik det var før K06.

Tiltakene i geoprogrammet

Med de store bevilgningene fra Statoil kan Naturfagsenteret være med å utvikle en skoletradisjon for geofag:

  1. Vi utvikler og samler undervisningsmateriale som er relevant for geofaget. Dette gjøres tilgjengelig på nettet naturfag.no og viten.no – gratis og for alle
  2. Vi har sendt ut 120 steinsamlinger til alle videregående skoler som tilbyr geofag. I tillegg utvikles det et opplegg på naturfag.no som beskriver hvordan steinsamlingen kan brukes i undervisningen.
  3. Vi tilbyr lærerkurs og etablere regionale lærernettverk – som vil være med på å gjøre lærerne kompetente. 
  4. Vi starter forskningsprogram ”Georøtter og Feltføtter” som skal bidra til at vi vi vet mer om undervisning og læring i geofag.

Målet med geoprogrammet

Målet er å skape et godt rykte rundt geofaget både hos lærere og elever, slik at lærere tør tilby faget og slik at mange elever velger faget.

Geofaget

Gjennom geofaget får elevene kjennskap til et fagfelt som de til daglig er i kontakt med, som har stor innflytelse på samfunnet og som gir et tidsperspektiv vi ofte glemmer. De får anledning til å undersøke noen av geoprosessene i egne valgte områder (såkalte geotoper), og de vil få erfaring med geofaglige metoder og verktøy. Læreplanen legger også opp til at elevene skal ta for seg medias dekning av naturkatastrofer og diskutere i hvilken grad dekningen holder vitenskapelig.

Geofaget inneholder temaer fra atmosfæren, hydrosfæren og lithosfæren og er delt opp i fem hovedområder; Jorda i forandring, naturkatastrofer, georessurser, geofaglig verktøykasse og geoforskning. Gjennom Jorda i endring, georessurser og geofaglig verktøykasse håper vi at elevene får et grundig faglig grunnlag, mens geoforskning og naturkatastrofer kobler i større grad det faglige med det daglige. Det er særlig gjennom hovedområdet naturkatastrofer vi mener geofaget har gode mulighet for å skape interesse hos dagens unge.

Høst 2007 startet undervisningen av geofaget som består av tre programfag: Geofag 1 (5 timer i uka), Geofag 2 (5 timer i uka) og Geofag X (3 timer i uka). Geofag 1 og geofag 2 gir full fordypning og realfagspoeng, mens Geofag X er spesielt beregnet på elever på Vg2 som velger matematikk programfag.

Status og utfordringer

Det er knyttet flere utfordringer til innføring av nytt skolefag. Her er noen av de Naturfagsenteret ønsker å ta tak i gjennom tiltakene i geoprogrammet. Høsten 2007 var det 90 videregående skoler i Norge som tilbydde geofag. Dette innebærer minst 90 lærere og ca 1800 elever.

UTFORDRING: Vi har rundt 300 videregående skoler med allmennfag i Norge. Det vil si at rundt en tredjedel av dem tilbyr geofag som et av sine programfag i naturfag. Her finnes det et potensialet til å utvide antallet. Rundt halvparten av ”geofag-skolene” tilbyr geofag X.

UTFORDRING: Det er viktig å få flere skoler til å tilby geofag 1 og geofag 2. Det er gjennom de to fagene vi har anledning til å løfte faget opp til nivå med fysikk, kjemi og biologi, og det er de som gir uttelling for realfagspoeng. Den faglige bakgrunnen til lærerne som underviser er varierende. De fleste er geografer og noen av dem igjen er kulturgeografer. Et mindre antall er geofysikere og geologer.

UTFORDRING: Geofaget er sammensatt av emner fra naturgeografi, geofysikk og geologi. Det betyr at lærerne har stort behov for etter- og videreutdanning, og tilgang på godt og relevant lærermateriale. Geofaget har lang tradisjon som universitetsfag, men liten tradisjon som skolefag.

UTFORDRING: Lærerne er usikre på hvordan de skal tolke læreplanen og hvordan de skal vurdere elevene i faget. Lærerne har ulik faglig bakgrunn noe som kan resultere i svært ulik tolkning og vektlegging av det faglige innholdet. Utfordringen er å definere en skoletradisjon for geofaget.