Mandat for Naturfagsenteret

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

Kunnskapsdepartementet viser til beslutning om at ansvaret for Nasjonalt senter for naturfag
i opplæringen overføres til Universitetet i Oslo fra og med 1. januar 2018, (2017-
2018) og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. 

Universitetet i Oslo skal gjennom sin virksomhet bidra til økt kvalitet
i naturfagopplæringen. Midlene skal bidra til å utvikle ressurser, arbeidsmåter og
læringsstrategier som legger til rette for økt kompetanse, motivasjon og interesse for
naturfag både i barnehagen og grunnopplæringen. Tiltak skal være rettet mot alle barn og
unge, også de som strever med naturfag, og de med stort læringspotensial. Bærekraftig
utvikling er et tverrfaglig emne, og det er også er en del av naturfaget. Universitetet i Oslo
skal bidra til økt kunnskap om de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling.

Universitetet i Oslo skal videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet
og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten. Universitetet i Oslo skal bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. Universitetet i Oslo skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene. Universitetet i Oslo skal også ved behov være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor naturfag.

Avtaler om tilleggsoppdrag som er inngått mellom senteret og Utdanningsdirektoratet før
Universitetet i Oslo formelt overtar ansvaret for senteret 01.01 2018, vil gjelde inntil videre.
Dette gjelder følgende oppgaver:
• Oppfølging av strategien «Tett på realfag» - nasjonal strategi for realfag i barnehagen
og grunnopplæringen (2015-2019) ut strategiperioden, herunder realfagskommuner
og realfagsløyper
• Videreføre Den naturlige skolesekken (pdf)
• Videreføre Lektor2-ordningen (pdf)

Målgrupper

Lærere, skoleledere, barnehage- og skoleeiere og pedagogisk personale i barnehagene er de sentrale målgruppene for virksomheten. Senteret skal bistå UH-sektoren/lærerutdanningsinstitusjonene i arbeidet med satsinger på kompetanseutvikling.

Organisering

Ansvaret for den faglige styringen og oppfølgingen er delegert fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Oslo. Det er Utdanningsdirektoratet som i perioden 2003-2017 har hatt ansvaret for styringen av den faglige virksomheten ved sentrene, men dette ansvaret er fra 1.1. 2018 overført til Universitetet i Oslo, som tidligere kun var vertsinstitusjon.

Senteret skal ledes av en senterleder med faglig og administrativt ansvar for virksomheten.

Styring

Kunnskapsdepartementets styring av universitetene og høyskolene skjer på overordnet og strategisk nivå, i tråd med prinsippene for mål- og resultatstyring. Dette innebærer blant annet at aktiviteter som legges inn i rammen til institusjonene som hovedregel kun gis en omtale i tildelingsbrevet det første året. Hvorvidt det også vil være omtale av sentrene i fremtidige tildelingsbrev vil bli vurdert.

Senteret mottar årlig en grunntildeling fra Kunnskapsdepartementet. Senteret kan få tildelt særskilte oppgaver som enten finansieres gjennom rammen av grunntildelingen eller gjennom tilleggsbevilgninger.