Mandat for Naturfagsenteret

Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 25.11.2010

Formål

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringen. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for naturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.

Oppgaver

Implementering og bruk av Læreplanverket, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og nasjonale satsinger, blant annet innenfor kvalitetsutvikling, vurdering og kompetanseutvikling, skal være sentralt i arbeidet ved senteret. Virksomheten skal være knyttet til de overordnede målene i sektoren i et langsiktig perspektiv.

Senteret skal bidra til å styrke arbeidet med naturfagene i grunnopplæringen og barnehagene. I tillegg til fellesfaget naturfag har senteret et særlig ansvar for de naturvitenskapelige og teknologiske fagene innenfor programområdet for realfag i videregående opplæring. Virksomheten skal være landsdekkende. Den faglige virksomheten skal være kunnskaps- og forskningsbasert, og senteret skal drive målrettet formidling om resultater fra forskning og forsøks- og utviklingsarbeid på sitt ansvarsområde. Formidlingen skal i hovedsak være nettbasert og skal støtte skoler og skoleeiere med kunnskapsbasert materiale om god praksis. Senteret skal ha kontakt med relevante nasjonale fagmiljøer og være orientert om internasjonal utvikling.

Senteret skal ta initiativ til og gjennomføre kvalitetsutviklingstiltak knyttet til fagdidaktisk virksomhet i samarbeid med skoleeiere og UH-sektoren/ lærerutdanningen. Senteret skal bistå høgskoler og universiteter i deres innsats for å realisere nasjonale satsinger som fremmer kompetanseutvikling i grunnopplæringen.

Senteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester i arbeidet med å realisere den nasjonale utdanningspolitikken innen sitt ansvarsområde.

Senteret skal samarbeide med og gi bistand til andre nasjonale sentre om egne fagområder og om generelle sider ved senterets virksomhet. Samarbeidet skal også omfatte Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og regionale vitensentre. Senteret kan påta seg eksternt finansiert virksomhet, inklusiv forskning, innenfor mandatet for senteret. Men forskningsvirksomheten skal ikke finansieres gjennom senterets grunnbevilgning.

Målgrupper

Lærere, skoleledere, barnehage- og skoleeiere og pedagogisk personale i barnehagene er de sentrale målgruppene for virksomheten. Senteret skal bistå UH-sektoren/lærerutdanningsinstitusjonene i arbeidet med satsinger på kompetanseutvikling.

Organisering

Ansvaret for den faglige styringen og oppfølgingen er delegert fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Oslo. Det er Utdanningsdirektoratet som i perioden 2003-2017 har hatt ansvaret for styringen av den faglige virksomheten ved sentrene, men dette ansvaret er fra 1.1. 2018 overført til Universitetet i Oslo, som tidligere kun var vertsinstitusjon.

Senteret skal ledes av en senterleder med faglig og administrativt ansvar for virksomheten.

Senteret kan oppnevne en faglig referansegruppe som kan gi råd og støtte til senterlederen i realiseringen av senterets mandat og årlige oppdragsbrev. Referansegruppen kan også gi råd om faglige og didaktiske spørsmål innen opplæringen i fellesfaget naturfag og i de naturfaglige programfagene.

Styring

Kunnskapsdepartementets styring av universitetene og høyskolene skjer på overordnet og strategisk nivå, i tråd med prinsippene for mål- og resultatstyring. Dette innebærer blant annet at aktiviteter som legges inn i rammen til institusjonene som hovedregel kun gis en omtale i tildelingsbrevet det første året. Hvorvidt det også vil være omtale av sentrene i fremtidige tildelingsbrev vil bli vurdert.

Senteret mottar årlig en grunntildeling fra Kunnskapsdepartementet. Senteret kan få tildelt særskilte oppgaver som enten finansieres gjennom rammen av grunntildelingen eller gjennom tilleggsbevilgninger.

Utdanningsdirektoratet har gitt tilleggsoppdrag til senteret som varer ut over 2017. Pågående tilleggsoppdrag finansieres ut oppdragsperioden.