Hopp til hovedinnhold

Naturfagdidaktikk for lærerutdannere

Om prosjektet

I prosjektet forsker vi på videreutdanning for lærerutdannere gjennom å følge videreutdanningskurset Naturfagdidaktikk for lærerutdannere (NATDID4901V).

Bakgrunn

Lærerutdanningsinstitusjonene har mange høyt kvalifiserte ansatte med bakgrunn fra naturvitenskapene, men som har behov for kompetanseheving innen fagdidaktikk. Vi har utviklet et videreutdanningskurs som forsøker å imøtekomme denne spesielle målgruppens behov for faglig påfyll om naturfagdidaktiske tema og naturfagdidaktisk forskning. NATDID4901V er et samlingsbasert kurs som går over fire semestre og gir 30 studiepoeng. De to første kullene av kurset hadde til sammen 40 deltagere fra 13 ulike lærerutdanningsinstitusjoner.

Mål og fokusområder

Forskningsprosjektet har to formål. Vi ønsker vi å utforske kursdeltagernes erfaringer og refleksjoner rundt utvikling av egen praksis med tanke på revidering og tilpasning av kurset. Samtidig har vi som mål å etablere et kunnskapsgrunnlag for lignende satsinger mot lærerutdannere innenfor andre fagområder. Overordnede forskningsspørsmål er:

  • Hvordan støtter kurset lærerutdanneres behov for faglig påfyll om naturfagdidaktiske tema?
  • Hvordan støtter kurset lærerutdanneres behov for faglig påfyll om fagdidaktisk forskning?

Metoder

Datamaterialet består av spørreskjema, refleksjonsnotater og fokusgruppeintervjuer med kursdeltakerne.

Varighet

2017-2023

Prosjektleder

Prosjektdeltakere