Naturfagdidaktikk for lærerutdannere

Om prosjektet

I prosjektet forsker vi på hva slags behov lærerutdannere har for videreutdanning i naturfagdidaktikk gjennom å følge videreutdanningskurset Naturfagdidaktikk for lærerutdannere (NATDID4901V).

Bakgrunn

Lærerutdanningsinstitusjonene har mange høyt kvalifiserte ansatte med bakgrunn fra naturvitenskapene, men som har behov for kompetanseheving innen fagdidaktikk. Vi har utviklet et videreutdanningskurs som forsøker å imøtekomme denne spesielle målgruppens behov for faglig påfyll om naturfagdidaktiske tema og naturfagdidaktisk forskning. NATDID4901V er et samlingsbasert kurs som går over fire semestre og gir 15 studiepoeng. Kurset har ca. 30 deltagere fra 12 ulike lærerutdanningsinstitusjoner.

Kurset gir innsikt i naturfagdidaktiske temaer som er spesielt relevante for lærerutdanning og skole, for eksempel dybdelæring, utforskende arbeidsmåter, naturvitenskapens egenart, grunnleggende ferdigheter, begrepslæring og underveisvurdering. Kurset gir også veiledning i kvalitativ forskningsmetode. I løpet av studiet gjennomfører deltagerne et forsknings- og utviklingsprosjekt med egne studenter. Resultatene fra dette FoU-arbeidet skal resultere i en fagdidaktisk forskningsartikkel, som også er kursets eksamensoppgave. En annen intensjon med kurset er at faglig innhold, organisering av samlinger og modellerende undervisningsformer skal bidra til økt kompetanse for veiledning av masterstudenter i den femårige lærerutdanningen.

Mål og fokusområder

I forskningsprosjektet ønsker vi å dokumentere kursdeltagernes erfaringer og refleksjoner rundt utvikling av egen praksis med tanke på revidering og tilpasning av kurset. Samtidig har vi som mål å etablere et kunnskapsgrunnlag for lignende satsinger mot lærerutdannere innenfor andre fagområder. Overordnede forskningsspørsmål er:

  • Hvordan støtter kurset lærerutdanneres behov for faglig påfyll om naturfagdidaktiske tema?
  • Hvordan støtter kurset lærerutdanneres behov for faglig påfyll om fagdidaktisk forskning?

Metoder

Datamaterialet består av spørreskjema, refleksjonsnotater og fokusgruppeintervjuer med kursdeltakerne.

Varighet

2017–2019

Prosjektdeltagere

Sonja M. Mork, Berit S. Haug, Merethe Frøyland, Ellen Henriksen og Doris Jorde

NATDID4901V Naturfagdidaktikk for lærerutdannere er et samarbeid mellom Naturfagsenteret og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Naturfagsenteret har ansvar for faglig innhold og administrasjon rundt samlinger, mens ILS har ansvar for den studieadministrative delen.

Lenker til omtale av kurset

Naturfagdidaktikk for lærerutdannere

Sterk start for pionerstudium