Nøkler til naturfag

Om prosjektet

I prosjektet Nøkler til naturfag forsker vi på en kursmodell for etterutdanning og implementering av undervisningsressurser for utforskende undervisning.

Bakgrunn for etterutdanningskurset Nøkler til naturfag

Kurset ble designet ut i fra noen sentrale prinsipper for vellykket etterutdanning (Capps, Crawford, & Constas, 2012; Stadler & Jorde, 2012): Kurset bør adressere naturvitenskapelig innhold i form av fakta, begreper, naturvitenskapelige prosesser, utforskende arbeidsmåter og relevante undervisningsstrategier. Kursdeltagerne bør jobbe utforskende og få mulighet til å reflektere over erfaringer fra kurset. I tillegg bør kursdeltagerne få tilgang til undervisningsmateriale som integrerer utforskende arbeid og literacy og diskutere hvordan kursinnhold kan implementeres i eget klasserom.

Kurset tilbys lærere på mellomtrinnet og består av tre kursdager spredt over ett semester. Kurset har som mål å gi deltagerne kunnskap om, og erfaring med, utforskende undervisning. Et annet mål er å modellere pedagogiske strategier og gi faglig påfyll innen tema fra kjemi, fysikk eller biologi. I løpet av en kursdag veksler deltagerne mellom å være i elevrollen, lærerrollen og studentrollen når de skaffer seg erfaring med utforskende undervisningsopplegg. Kursdeltagerne skal mellom kursdagene gjennomføre et utforskende undervisningsopplegg fra Naturfagsenteret med egne elever.

Mål og forskningsspørsmål

I forskningsprosjektet ønsker vi å finne ut hvordan vi kan imøtekomme læreres behov for kompetanseutvikling gjennom å revidere og utvikle kurset og de aktuelle undervisningsressursene. Vi har følgende forskningsspørsmål:

  • Hvordan kan kurset gjennom organisering, pedagogiske strategier og faglig påfyll støtte lærere i arbeid med utforskende undervisning?
  • Hva fungerer bra med undervisningsressursene?
  • Hva er utfordrende med undervisningsressursene?

Data

Datamaterialet består av kursdeltagernes refleksjonsnotater og kursevalueringer, samt notater fra oppsummering av erfaringsutvekslinger på kursdagene.

Varighet

2016–2020

Naturfagsenteret er ansvarlig for forskningsprosjektet Nøkler til naturfag. Etterutdanningskurset Nøkler til naturfag var et samarbeidsprosjekt mellom Naturfagsenteret, lærerutdanning, skolelaboratorier og vitensentre i Innlandet, Bergen, Tromsø, Trondheim og Oslo, se sluttrapport fra kurset.

Publikasjoner

Haug, B. S., & Mork, S. M. (2021). Taking 21st century skills from vision to classroom: What teachers highlight as supportive professional development in the light of new demands from educational reforms. Teaching and Teacher Education, 100, 103286. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103286  Les sammendrag

Referanser

Capps, D. K., Crawford, B. A., & Constas, M. A. (2012). A review of empirical literature on inquiry professional development: Alignment with best practices and a critique of the findings. Journal of Science Teacher Education, 23, 291-318.

Stadler, M. G., & Jorde, D. (2012). Improving Science Education through European Models of Sustainable Teacher Professional development. In D. Jorde & J. Dillon (Eds.), Science Education Research and Practice in Europe. Retrospective and Prospective (pp. 375-393). Sense Publishers.