Hopp til hovedinnhold

Nøkler til naturfag

Om prosjektet

I prosjektet forsker vi på hvordan lærere som deltar på etterutdanningskurset Nøkler til naturfag implementerer og tar i bruk undervisningsressurser fra kurset, og hvordan slike kurs kan møte læreres behov for kompetanseutvikling.

Bakgrunn for etterutdanningskurset Nøkler til naturfag

Utforskende arbeid og grunnleggende ferdigheter er fremtredende i den norske læreplanen. Samtidig vet vi at mange lærere synes det er utfordrende å involvere elever i utforskende arbeid og hvordan integrere grunnleggende ferdigheter i alle fag (Fitzgerald, Danaia, & McKinnon, 2019; Møller, Prøitz, & Aasen, 2009). Etterutdanningskurset Nøkler til naturfag ble finansiert av Utdanningsdirektoratet for å øke læreres kompetanse om utforskende arbeid og grunnleggende ferdigheter og for å støtte lærere i implementering av undervisningsressurser som viser hvordan grunnleggende ferdigheter og utforskende arbeid kan ses i sammenheng.

Kursets målgruppe var lærere på mellomtrinnet og besto av tre kursdager spredt over ett semester. I tillegg til praksisnær fokus på utforskende arbeid og grunnleggende ferdigheter, hadde kurset som mål å modellere pedagogiske strategier og gi faglig påfyll innen tema fra kjemi, fysikk eller biologi. I løpet av en kursdag vekslet deltagerne mellom å være i elevrollen, lærerrollen og studentrollen når de skaffet seg erfaring med undervisningsressursene som de senere implementerte i egen praksis.

Mål og forskningsspørsmål

I forskningsprosjektet ønsker vi å finne ut hvordan vi kan imøtekomme læreres behov for kompetanseutvikling gjennom å revidere og utvikle kurset og de aktuelle undervisningsressursene. Vi har følgende forskningsspørsmål:

  • Hvordan kan kurset gjennom organisering, pedagogiske strategier og faglig påfyll støtte lærere med å legge til rette for at elevene arbeider utforskende og tar i bruk grunnleggende ferdigheter?
  • Hva fungerer bra med undervisningsressursene?
  • Hva er utfordrende med undervisningsressursene?

Data

Datamaterialet består av kursdeltagernes refleksjonsnotater og kursevalueringer, samt notater fra oppsummering av erfaringsutvekslinger på kursdagene.

Varighet

2016–2020

Prosjektledelse

Naturfagsenteret er ansvarlig for forskningsprosjektet Nøkler til naturfag.

Etterutdanningskurset Nøkler til naturfag var et samarbeidsprosjekt mellom Naturfagsenteret, lærerutdanning, skolelaboratorier og vitensentre i Innlandet, Bergen, Tromsø, Trondheim og Oslo, se sluttrapport fra kurset.

Referanser

Teaching and Potential Solutions: Perceptions of Positively Inclined Early Adopters. Research in Science Education, 49(2), 543-566. doi:10.1007/s11165-017-9623-5

Møller, J., Prøitz, T. S., & Aasen, P. (2009). Kunnskapsløftet - tung bør å bære? Underveisanalyse av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon (Knowledge Promotion: Analysis). Retrieved from Oslo: