Hopp til hovedinnhold

Deep Learning – from vision to classroom

Om prosjektet

Deep Learning er et forsknings- og utviklingsprosjekt om læring og undervisning i naturfag på barnetrinnet. Vi forsker på elever og lærere som tar i bruk undervisningsopplegg som er utviklet for å fremme dybdelæring. Sentrale stikkord er utforskende arbeid, grunnleggende ferdigheter, underveisvurdering og bevissthet om egen læring (metakognisjon).  

Mål

Hovedmålet er å skaffe kunnskap om elevens læring og hvordan lærere støtter elevene i læringsprosessen når det aktivt legges til rette for dybdelæring.

Delspørsmål

Om lærernes undervisning:

  • Hvordan støtte elevenes læring av naturfaglige begreper?
  • Hvordan fremme elevenes bevissthet om egen læring?

Om elevenes læring:

  • Hvordan reflekterer elevene over undervisning som legger til rette for dybdelæring?
  • Hvordan er elevenes bevissthet om egen læring?

Metoder

Deep Learning er en videostudie som dokumenterer undervisning og læring fra fire kameravinkler: Ett kamera følger læreren, ett kamera gir oversiktsbilde over klasserommet, mens to elever bruker hodekamera som følger aktiviteten i deres grupper og gir innblikk i undervisning og læring fra elevenes perspektiv. I tillegg gjennomfører vi semistrukturerte intervjuer med lærere og elever for utfyllende informasjon.

Varighet

2016–2023