Elevprodukt

Fra informasjonssøk på Internett til kunnskapsintegrasjon i naturfag

Ungdom er svært aktive brukere av IKT og Internett, særlig i fritiden. Flere studier viser at bruk av IKT i skoletiden i dag oftest er knyttet til informasjonssøk på Internett og bruk av Office-programmer som Word, Power Point og Excel – en situasjon ikke ulik den vi hadde for 10 år siden…

Elevprodukt

Bakgrunnen for prosjektet er flere studier som viser at bruk av IKT i skolen dreier seg mye om informasjonssøk på Internett. ITU Monitor 2007 viser at Internett anvendes hyppig av elever på alle trinn til informasjonssøk og som oppslagsverk. Elevene bruker i liten grad fagsider og nettportaler som er tilrettelagt for bruk i skolen (Arnseth Hatlevik Kløvstad Kristiansen, & Ottestad, 2007). Videre vet vi at Internett oppleves som en frustrerende informasjonskilde for mange elever som er vant til tilrettelagt faginnhold i lærebøker. Mange elever mangler rutiner for informasjonssøk og kritisk vurdering av informasjon.

En studie om informasjonssøk hos elever fra og med barnetrinnet til og med videregående skole i Sverige viser at det er små forskjeller i hvordan elever i ulike aldersgrupper søker etter og anvender informasjon. Søk etter enkle faktaopplysninger dominerer på alle alderstrinn. Forskerne kan ikke spore utvikling mot mer kvalifiserte måter å bedømme relevans eller forholde seg kildekritisk, og konkluderer med manglende progresjon i utvikling av informasjonskompetanse i grunnskolen og videregående skole (Alexandersson & Limberg, 2004).

Men hva er det egentlig som er avgjørende for et godt informasjonssøk? En del felles kriterier går igjen i mange internasjonale studier:

  • Undervisning om informasjonssøk må integreres i arbeid med faglige emner 
  • Forhåndskunnskaper
  • Meningsfylte oppgaver
  • Avgrensede og fokuserte problemstillinger (Vide oppgaver innbyr ikke til tolkning, analyse og kritisk tenkning) 
  • Nok tid til å fullføre oppgaven

Prosjektets mål

  • Utvikle pedagogiske modeller innen naturfagsundervisning der bruk av IKT gjør at elevene kan kombinerer stoff fra forskjellige kilder og sette dette sammen til kunnskapsprodukter
  • Strukturere en omgivelse for læring – ved å designe nye og ta i bruk eksisterende elementer – som lar elever samarbeide om søk og simulering, samt ta i bruk egne bidrag fra tidligere arbeid
  • Studere hvilke strategier elevene tar i bruk når de arbeider med flere kilder og hvordan de kan utvikle et repertoar av forskjellige læringsstrategier

Referanser

Alexandersson, M., & Limberg, L. (2004). Textflyt och sökslump - informasjonssökning via skolbiblioteket. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Arnseth, H. C., Hatlevik, O., Kløvstad, V., Kristiansen, T., & Ottestad, G. (2007). ITU Monitor 2007. Skolens digitale tilstand 2007. Oslo: Universitetsforlaget.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Nettressurser

(diigo.com)
(netvibes.com)